Verksamhetsövergång

När en verksamhet byter arbetsgivare, till exempel i samband med ett uppköp, har du som anställd alltid rätt att följa med i övergången.

Eftersom anställningen automatiskt övergår till den nya arbetsgivaren, behöver du som arbetstagare egentligen inte göra något. Av praktiska skäl brukar den ursprungliga arbetsgivaren ändå gå ut med skriftlig information och en uppmaning till de anställda medarbetarna om att tacka ja eller nej till att följa med i övergången.

Anställningsvillkoren påverkas inte

Den nya arbetsgivaren tar över anställningsavtalen som de är, så dina villkor fortsätter att gälla efter övergången.

Om den nya arbetsgivaren vill förändra villkoren i ditt anställningsavtal, kan det göras i överenskommelse med dig. Om ni inte kommer överens, kan arbetsgivaren säga upp avtalet för omreglering och måste då följa reglerna om uppsägning på grund av arbetsbrist.

Om du har villkor som är kollektivavtalade, fortsätter de att gälla hos den nya arbetsgivaren i ett år från övergången, så länge inte kollektivavtalet löpt ut innan dess. Det kan finnas villkor som är undantagna den principen.

Eventuella förmåner som reglerats ensidigt av den gamla arbetsgivaren, som till exempel lunchkuponger eller friskvårdsförmåner, kan dras tillbaka utan överenskommelse med dig som arbetstagare. Den nya arbetsgivaren behöver inte kunna erbjuda motsvarande förmåner.

Anställningstiden slås ihop

När din sammanlagda anställningstid beräknas, summeras tiden hos den gamla och nya arbetsgivaren. Anställningstiden ligger bland annat till grund för uppsägningstid, turordning och företrädesrätt till anställning.

Om du tackar nej

Om du inte vill gå över till den nya arbetsgivaren, kan du tacka nej. Konsekvensen blir då troligen att du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Rätt till arbetslöshetsersättning

Om du tackat nej till ett skäligt erbjudande kan det i vissa fall leda till att du inte har rätt till ersättning från din a-kassa eller din inkomstförsäkring. Kontrollera med din a-kassa vad som gäller.