Vd:s ansvar och plikter

Det finns många regler och skyldigheter för dig som vd. Vd:s arbetsuppgifter och ansvar regleras bland annat av aktiebolagslagen.

Det är bara i börsnoterade aktiebolag som det måste finnas en vd.

Arbetsfördelning och instruktioner

Vd:n ska sköta bolagets löpande förvaltning enligt de riktlinjer och instruktioner som styrelsen lämnar. Bedömningen av vad som ingår i den löpande förvaltningen beror till stor del på företagets beskaffenhet och storlek.

För att det inte ska uppstå missförstånd kring vilka beslut vd kan fatta utan att få styrelsens godkännande rekommenderar vi att det finns en skriftlig instruktion från styrelsen.

Vd får normalt inte vidta åtgärder som är osedvanliga eller av stor betydelse för verksamheten utan styrelsens godkännande.

Skadeståndsansvar

Både som vd och styrelseledamot har du ett skadeståndsansvar gentemot bolaget, aktieägarna eller någon annan om du med uppsåt eller på grund av oaktsamhet i fullgörandet av ditt uppdrag har orsakat skada.

Bolagsstämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd på den årliga bolagsstämman. Om den beviljas betyder det att bolaget inte riktar några krav på skadestånd från styrelse eller vd.

Som vd kan det på grund av reglerna om det personliga betalningsansvaret vara bra att ha en försäkring som ger ersättning om du skulle bli betalningsansvarig. En sådan ansvarsförsäkring brukar tecknas av bolaget och anses som en del i ersättningen till vd. Det är därför viktigt att du ser till att ditt anställningsavtal innehåller ett åtagande för bolaget att teckna en sådan försäkring till din förmån.

Jäv och intressekonflikter

I aktiebolagslagen finns jävsregler som ska minska risken för att bolagets intressen inte tillgodoses vid en intressekonflikt.

I praktiken betyder det att en styrelseledamot eller vd inte får delta i handläggningen av ett beslut om avtal mellan bolaget och sig själv, en juridisk person som hen företräder eller en tredje part i en fråga där hen har ett väsentligt intresse som strider mot bolagets.

Ansvar för arbetsmiljö

I ansvaret för den löpande förvaltningen ingår också ansvar för arbetsmiljön på företaget. Arbetsuppgifter som ingår i det ansvaret kan delegeras vidare till andra chefer i bolaget.

Du kan läsa mer om det på vår sida om arbetsmiljöansvar.

Insiderregler

Regler om insiderinformation tillämpas på vd för ett bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad i Sverige. Vd ska anmäla sitt och närståendes innehav och förändringar i innehav av bolagets aktier till Finansinspektionen. Vd får inte heller handla med bolagets aktier under 30 dagar innan ordinarie delårsrapport blir offentlig. Om du bryter mot reglerna kan du göra dig skyldig till brott, exempelvis insiderbrott, vårdslöst insiderförfarande och otillbörlig marknadspåverkan.

Plikter

Oavsett om de står i ditt anställningsavtal eller inte, har du som vd ett antal lagstadgade eller principiella plikter.

  • Vårdplikten – vd ska fullgöra sitt uppdrag med omsorg och vara fullständigt informerad inför beslut och rättshandlingar.
  • Lojalitetsplikten – vd är skyldig att vara lojal mot bolaget och skyldig att sätta bolagets intresse före sitt egna, närstående eller andras ekonomiska intressen.
  • Övervakningsplikten – vd ska övervaka verksamheten och de anställda. Vd ska också vidta åtgärder som behövs för att bolagets bokföring ska skötas enligt lag och att förvaltningen av bolagets pengar sköts på ett betryggande sätt.
  • Tystnadsplikten – vd ska inte lämna känslig information om bolaget och dess verksamhet till utomstående.

Personligt ansvar

Enligt huvudregeln ansvarar ett aktiebolag för sina skulder, men det finns undantag som kan innebära att du som vd, eller styrelseledamot, kan bli personligt betalningsansvarig.

Det gäller framför allt i följande situationer:

  • Om bolaget inte betalar skatter och avgifter till Skatteverket i tid.
  • Vid förbjudna lån, det vill säga bland annat lån till exempelvis aktieägare, styrelseledamot eller vd eller dess närstående, kan den som beslutat, verkställt eller beordrat utbetalningen, straffas.

Om årsredovisning och revisionsberättelse inte har skickats till Bolagsverket inom 15 månader efter räkenskapsårets slut, är styrelseledamöter och vd ansvariga för förpliktelser som uppkommer för bolaget.