Andra löneformer

Optioner, vinstdelning, pensionslösningar och resultatlönesystem är komplement till den vanliga lönen. De kan vara bra alternativ till en löneökning under rätt förutsättningar.

Resultatlönesystem

Resultatlönesystem är detsamma som bonus, tantiem, provision och rörliga lönedelar.

Resultatlön definieras som ”en löneform som innebär att lönen, eller viss del av lönen, varierar med resultatet eller resultatförbättringen på ett i förväg bestämt och känt sätt”. Det är alltså en löneform som ger ett automatiskt utfall utan chefens bedömning.

Komplement till vanliga lönen

Resultatlön får inte bli ett sätt att smita undan ansvaret att bedöma dina insatser eller ersätta en öppen och ärlig dialog mellan chef och medarbetare. Resultatlön ska vara ett komplement till den vanliga lönesättningen.

Om du blir erbjuden resultatlön bör du fråga dig:

  • Har du en fungerande dialog med din chef i grunden?
  • Har du systemets uppbyggnad klar för dig, vad som påverkar resultatutfallet?
  • Kan du påverka utfallet i ditt dagliga arbete?
  • Får du tillräcklig återrapportering så att du kan följa resultatutvecklingen?
  • Finns en överenskommelse om hur frånvaro och ledighet ska hanteras?
  • Vilka utbetalningstidpunkter gäller?
  • Hur påverkas din pension, sjukpenning, eventuell ersättning från a-kassa och inkomstförsäkring etcetera?
  • Finns det ett tak för utfallet?
  • Vad händer om du säger upp dig?

Kom ihåg att en tydlig skriftlig överenskommelse med noga angivna beräkningsgrunder och tidpunkter minskar risken för tvister!

Vinstdelning

Vinstdelning bygger också på företagets resultat. Till skillnad från resultatlön handlar vinstdelning om att fördela och disponera vinsten. De anställda får del av företagets vinst efter att kostnader och skatt har betalats.

Företagets vinst tillhör kapitalägarna och disponeras på det sätt som bolagsstämman beslutar. Vinstdelning är alltså en fråga för företagets ägare och inget som regleras i kollektivavtal. Det är oftast ett ensidigt erbjudande till de anställda som kan återtas. Utbetalningen kan i grunden ske på två sätt, antingen direkt utbetalning av vinstandel eller i form av avsättning till vinstandelsfond.

Gratifikationer

Gratifikationer är engångsbelöningar som ofta används vid ovanligt goda insatser. Engångsbelöningar kan fungera som ett bra komplement till vanlig lönehöjning. Gratifikationer betraktas som lön och beskattas som lön.

Optioner och konvertibler

Under en period av positiv börsutveckling blev det vanligt att arbetsgivare erbjöd sina anställda att teckna optioner. Om du blir erbjuden att teckna optioner bör du fråga dig om du tror på bolaget? Känns det rätt? Gör en bedömning av aktiemarknaden och om priset på optionen, teckningskursen, är rimlig. En viktig fråga är förstås också hur du finansierar ett eventuellt köp så att du inte riskerar din privatekonomi.

Det är också viktigt att komma ihåg att optioner alltid innebär en spekulativ placering med hög risk. Ledarnas jurister kan lämna synpunkter på de optionsavtal som erbjuds våra medlemmar. Men det är du som tecknar optionen som måste göra det slutgiltiga valet.

Pensionslösningar

En medarbetare kan också ställas inför möjligheten att avstå en viss del av löneutrymmet och att arbetsgivaren i stället betalar in premien till ett pensionssparande.

För arbetsgivaren kan det vara en fördelaktig lösning eftersom arbetsgivaren i stället betalar löneskatt för pensionsavsättningen som är lägre än de sociala avgifterna. Här bör du alltid vara uppmärksam på vilka effekterna blir på din sjukpenning och föräldrapenning. Läs mer under avsnittet Löneväxling.