Ledaravtalet

Ledaravtalet är en modell för lokal lönebildning. Sedan 1993 har Ledarna tecknat centrala löneavtal – Ledaravtal – med de flesta privata arbetsgivarorganisationer på arbetsmarknaden.

Ledaravtalet ger ett ramverk för hur den lokala lönebildningen ska fungera. Ett ramverk som behöver fyllas med ett innehåll, utformat för den egna arbetsplatsen. Grundprinciperna är idag desamma för Ledarnas medlemmar inom den kommunala sektorn.

Idén i Ledaravtalet bygger på att lönesättande chef och underställd chef/medarbetare i dialog ska koppla ihop organisationens verksamhetsmål med den professionella utvecklingen och löneutvecklingen. Utgångspunkten är att alla verksamheter vinner på en lönebildning där verksamhetsmål samspelar med chefens prestationer och kunnande.

Ledaravtalet kräver kontinuerlig uppföljning. Chefer i företagen kommer och går. Många års erfarenhet har lärt oss att Ledaravtalet förutsätter en arbetsgivare som tar ställning till hur lönepolitiken ska utformas. Ett lokalt engagemang där både arbetsgivare och Ledarnas företrädare aktivt medverkar till en överenskommelse om hur avtalet ska tillämpas. En process som tydliggör roller, ansvar, mandat och arbetssätt.

Ledaravtalet förutsätter att lönerevision sker en gång per år om annan överenskommelse inte träffats lokalt på företaget. I avtalet föreskrivs ingen procentuell löneökning. I stället ska företag och företrädare tillsammans komma överens om hur löneprocessen ska utformas och kvalitetssäkras.

En viktig förutsättning för att företagets löneprocess ska fungera på ett bra sätt är att det finns en lönepolicy. Fokus flyttas från löneökning till att sätta rätt lön. Den bör beskriva företagets synsätt och viljeinriktning vad avser:

  • lönebildning
  • löneutveckling
  • lönesättning/belöning.

Lokal tillämpning

Ledaravtalet är en modell för lokal lönebildning. För att den ska fungera i olika verksamheter, med olika förutsättningar, krävs lokala överenskommelser om HUR det praktiskt ska gå till. Vem ansvarar för vad? Vilka dialoger ska genomföras – och när? Lönesättande chefernas mandat? etc.

Denna lokala överenskommelse utformas bäst som en daterad och undertecknad processbeskrivning – där företaget och Ledarnas företrädare haft delat ansvar för dess utformning. Inom Ledarna finns olika stödmaterial för detta arbete.