Fler nyheter
Avtalsnyhet 8 maj 2017

Ledarna och Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, PAF, har tecknat nya överenskommelser gällande tjänstemannaavtalen inom petroleumbranschen.

De nya avtalen gäller från den 1 maj 2017 till den 30 april 2020. Lönebildningsavtalet gäller fortfarande tillsvidare.

Avtalen omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i företag inom petroleumbranschen.  

Nyheter i avtalen 

Ny Förhandlingsordning

Tidigare gällande förhandlingsordning ersätts av en heltäckande ny förhandlingsordning mellan Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund och Ledarna. Den nya förhandlingsordningen gäller fr o m 1 maj 2017.

Den största skillnaden är preskriptionstiderna för att begära lokal och central förhandling i tvister om ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande. Enligt reglerna ska begäran om lokal förhandling nå motparten inom (2) två veckor från det att uppsägningen eller avskedandet skedde.

Begäran om central förhandling ska på samma sätt nå motparten senast (2) två veckor från den dag lokala förhandlingen avslutades. För att ge möjlighet till att ställa om våra rutiner är parterna överens om att denna regel om (2) två veckor för att begära central förhandling först träder i kraft den 1 april 2018. 

En annan stor förändring är preskriptionstiden vid begäran av centrala förhandlingar kopplat till MBL. Fr o m den 1 maj 2017 gäller alltså att efter lokal förhandling enligt 11 § eller 12 § MBL ska begäran nå motparten senast (1) en vecka från den dag den lokala förhandlingen avslutades. Det gäller också i fråga om tvister om tystnadsplikt enligt 21 § MBL samt vid så kallad entreprenadförhandlingar enligt 38 § MBL.

Löneavtal

Arbetet med att utveckla löneavtalet fortsätter men har fått förändrade direktiv. Uppgiften för arbetsgruppen kvarstår i att göra en genomlysning av befintligt avtal i syfte att utveckla avtalet till att bli ett modernt och tydligt sifferlöst processavtal. Exempel på aspekter som ska belysas är lönebildnings- och lönesättningsprocessen och lokala parters samverkan. Tillkommit har att gruppen ska diskutera möjliga förändringar i avtalet kring kompetensutveckling, arbetsmiljö och individuella revisionstidpunkter.

Framtidens lönebildning

Parterna kommer att i befintlig arbetsgrupp för Ledaravtalet påbörja en diskussion och gemensam reflektion kring framtidens lönebildning.

Hållbara Chefer

Parterna kommer att fortsätta arbetet med Hållbara chefer under hela avtalsperioden fram till april 2020. Arbetsgruppen kommer att fortsatt kartlägga faktorer som skapar bra förutsättningar för chefer att klara sitt uppdrag så att de bidrar till tillväxt och ökad konkurrenskraft i sina verksamheter. Arbetsgruppen ska även identifiera förekommande problemfaktorer och försöka genomlysa den forskning som finns rörande chefers arbetsmiljö. Man kommer speciellt att beröra de allmänna råd som har ställts från Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”.

Beredskap

Parterna har enats om ett nytt andra stycke i bilaga H:C p 4, Allmänna villkorsavtalet. Förändringarna beskriver bättre hur beredskapstjänstgöring kan se ut med de utmaningar och möjligheter våra tekniska hjälpmedel förser oss med. Ersättningen för tillgängligheten på distans och via mobilt hjälpmedel tydliggörs.

Deltidspension

Parterna är överens om att fortsatta avsättningar till deltidspension ska utges. Det innebär en avsättning på 0,2 procent från och med 1 maj 2017, sammanlagt 0,9 procent av pensionsmedförande lön. Från och med den 1 april 2019 utökas avsättningen med 0,3 procent, sammanlagt 1,2 procent av pensionsmedförande lön.

För företag som blir medlemmar i PAF och som inte tidigare omfattats av system med deltidspension eller som har haft lägre sådan premienivå än som gäller för medlemmar i PAF gäller följande: Företaget har 7 år på sig att stegvis komma upp till den nivå på premier för deltidspension som enligt avtal gäller för medlemmar i PAF (full premie). Dock ska premierna ökas med minst 0,1 procent per år upp till full premie.

Mer information  

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Peder Bertilsson, avtalsansvarig på Ledarna, peder.bertilsson@ledarna.se.