Fler nyheter
Avtalsnyhet 11 september 2017

Nytt avtal mellan Ledarna och Svensk Handel

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Svensk Handel har enats om följande ändringar rörande allmänna anställningsvillkor och lönebildningsavtal.

Avtalet gäller från och med den 30 augusti 2017 och tillsvidare. Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma och inkopplade i medlemsföretag inom Svensk Handel. 

Avtalet

Ledarnas lönebildningsavtal är ett sifferlöst processavtal och gäller oförändrat med nedan justeringar.

  • I dialogen, vid till exempel utvecklingssamtalet, ska även chefens förutsättningar för uppdraget, såsom stöd i organisationen och förväntningar på tillgänglighet, diskuteras. Detta för att bidra till mer Hållbara Chefer.
  • Årlig lönerevision vid företaget genomförs per den 1 april om inte enskild eller lokal överenskommelse träffas om annat datum. Träffas sådan överenskommelse kan alltså chefer ha olika individuella revisionsdatum.
  • Under perioden sker avsättningar för deltidspension/flexpension med 0,2 procent den 1 maj 2017 och med 0,3 procent den 1 maj 2019. Totalt kommer således den årliga premien att uppgå till 1,2 procent efter perioden.
  • Dessutom ändras avtalets bestämmelser för tidsbegränsade anställningar och ”avtalad visstid” införs. Även omvandlingsreglerna för när vikariat och avtalad visstid övergår i en tillsvidareanställning ändras. För en omvandling krävs efter den 1 november 2017 att tjänstemannen har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat och/eller avtalad visstid sammanlagt mer än 36 månader under en femårsperiod.
  • Semesterersättning vid tidsbegränsad anställning kortare än tre månader beräknas med 12,5 procent av tjänstemannens uppburna lön.
  • Även avtalets förhandlingsordning ändras vad avser vissa tidsfrister, framförallt fristen för att begära central förhandling efter avslutad lokal förhandling avseende ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avsked eller förklaring att visstidsanställning är otillåten och att anställning ska gälla tillsvidare. Denna ändring träder ikraft den 1 april 2018.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Madeleine Warghusen, avtalsansvarig på Ledarna, madeleine.warghusen@ledarna.se.