Fler nyheter
Avtalsnyhet 21 december 2021

Ny överenskommelse: Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Ledarna och andra fackförbund har kommit överens med SKR och Sobona om ett nytt omställningsavtal, en satsning på arbetsmiljö samt ett moderniserat pensionssystem med höjda avsättningar.

Arbetsgivare och fackliga organisationer i kommunsektorn har träffat en bred överenskommelse med satsningar på omställning och kompetenshöjande insatser under hela arbetslivet.

Överenskommelsen omfattar också förändringar som moderniserar pensionssystemet för omkring 1,2 miljoner medarbetare i kommuner, regioner och kommunala bolag. Dessutom görs satsningar på arbetsmiljön inom ramen för ett gemensamt arbete med fokus på friskfaktorer.

Fakta pensionsavtalet AKAP-KR

AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) blir från den 1 januari 2023 det gällande pensionsavtalet för alla anställda inom kommuner och regioner med övergångsbestämmelser och kvarstående i det förmånsbestämda pensionsavtalet KAP-KL för vissa anställda.

 • Pensionsavsättningarna i AKAP-KR blir 6 procent på den pensionsgrundande lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 44 375 (år 2022) och 31,5 procent för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp.
 • Arbetstagare som nyanställs eller återanställs till sektorn ska, oavsett ålder, från och med tidpunkten för ikraftträdandet omfattas av AKAP-KR.
 • Anställda upp till 65 år, som idag omfattas av KAP-KL, byter den 1 januari 2023 avtal till AKAP-KR.
 • Anställda i avtalsområdet den 31 december 2022 och den 1 januari 2023 med fast månadslön, inklusive fasta lönetillägg, som överstiger 44 375 kronor den 31 december 2022 kvarstår i KAP-KL med möjlighet att gå över till AKAP-KR. Detta är en nyutveckling av parterna under hösten 2022.
 • Anställda som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd pension kvarstår i KAP-KL med möjlighet att gå över till AKAP-KR.
 • Anställda som idag omfattas av PA-KFS 09 övergår också till AKAP-KR.

Läs mer om förändringarna på OFR:s webbplats

Fakta omställningsavtalet KOM-KR

Omställningsavtalet KOM-KR (Kompetens- och omställningsavtal) träder i kraft den 1 oktober 2022 och gäller samtliga medarbetare i kommuner och regioner.

 • Grundläggande stöd i form av bland annat vägledning och rådgivning införs.
 • Arbetsgivare har fortfarande möjlighet att söka medel för förebyggande insatser.
 • Tre nya kollektivavtalade studiestöd som ger goda ekonomiska villkor för kompetensutveckling och omställning med studiestöd införs.
 • Omställningsfondens uppdrag utökas bland annat genom möjlighet att stötta arbetsgivare vid arbete med strategisk kompetensförsörjning.

Fakta avsiktsförklaring för friska arbetsplatser

 • En kunskapssatsning på friskfaktorer. Avsiktsförklaringen omfattar flera initiativ i syfte att öka kännedomen om friskfaktorer och hur ett systematiskt arbete kan bidra till hållbar arbetsmiljö i den kommunala sektorn.
 • Utvecklat stöd för samverkan, dialog och inflytande på arbetsplatser i syfte att stödja lokala parters i samverkansarbete.
 • Uppföljning av pandemins påverkan på arbetsmiljöarbetet i syfte till att rusta arbetsmiljöarbetet ytterligare inför eventuellt kommande kriser.

Läs mer i pressmeddelande från OFR: Nytt stort avtalspaket som rör pensioner, omställning och arbetsmiljö

För ytterligare information kontakta förhandlingschef maria.arrefelt@ledarna.se eller bransch- och avtalsansavarig oskar.falk@ledarna.se.