Fler nyheter
Avtalsnyhet 22 december 2020

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Almega Fastighetsarbetsgivarna

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Almega Fastighetsarbetsgivarna har tecknat avtal gällande allmänna anställningsvillkor och löner.
  • Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 januari 2021 till och med 31 maj 2023 där det sista året är uppsägningsbart.
  • Det centrala avtalet om lönebildning, Ledaravtalet har inte förändrats och gäller tillsvidare. Om lokala parterna inte kommit överens om annat är revisionsdatum 1 april årligen.
  • Parterna är överens om att ytterligare utökad flexpensionspremie om 0,3 % avsätts per den 1 januari 2021 och 0,4 % från den 1 juni 2022. Den totala avsättningen till flexpension uppgår därefter till 1,1 % på avtalsområdet.
  • Parterna är överens om att arbeta för en bättre lokal lönebildning i syfte att stärka tillämpningen av ledaravtalet.
  • Fortsatt partsgemensamt arbete med Hållbara chefer.

Nyheter i avtalet om allmänna villkor

Parterna har infört en regel om utbetalning av rörliga lönedelar som gäller semesterlön och semestertillägg.

En ny reglering om uppsägningstid från tjänstemannens sida har införts. För tjänsteman som varit anställd i sex år gäller numer tre månaders uppsägningstid.

Hanteringen vid uppnådd pensionsålder

Med anledning av de förändringar som infördes i Lagen om anställningsskydd den 1 januari 2020 införs ny reglering gällande pensionsavgångar på tjänstemannaområdet.

§ 15.4.2 Uppnådd pensionsålder – upphörande av anställning

Oberoende av tidigare avtalad uppsägningstid gäller följande för tjänsteman som uppnår den ålder som anges i 32 a § lagen om anställningsskydd.

Anställningen kan bringas att upphöra vid utgången av den månad tjänstemannen uppnår den ålder som anges i 32 a § LAS, genom skriftlig underrättelse två månader innan från arbetsgivaren eller tjänstemannen.

Anställningar som fortsätter efter att tjänstemannen uppnått den ålder som anges i första stycket kan bringas att upphöra genom att arbetsgivaren eller tjänstemannen lämnar underrättelse därom. Anställningen upphör då en månad efter det att någondera parten skriftligen underrättat motparten om sin avsikt att avbryta anställningen.

Det är möjligt att överenskomma om längre avbrytandetid än en månad efter det att tjänstemannen uppnått ålder som anges i första stycket. Det ska uttryckligen framgå av överenskommelsen.

§ 15.4.3 Pensionärer - uppsägningstid

För tjänsteman som anställts vid företaget efter det att denne uppnått den ordinarie pensionsålder enligt ITP-planen är uppsägningstiden en månad för både arbetsgivaren och tjänstemannen.

Avtal om ”Förutsättningar för lokalt fackligt arbetet” gäller även denna avtalsperiod. Parterna är överens om att avtalet inte har status av kollektivavtal.

Se förhandlingsprotokoll (inloggning krävs)

Arbetsgrupper

Hållbara chefer

Ledarna och Almega Fastighetsarbetsgivarna har sedan 2012 arbetat med hållbara chefer, det har skett genom olika arbetsgrupper och aktiviteter inom avtalsområdet. Vi är överens om att det arbetet fortsätter även under denna avtalsperiod.

Förbättrad lokal lönebildning, Ledaravtalet

Ledarna och Almega Fastighetsarbetsgivarna är överens om att det krävs arbete för att stärka tillämpningen av ledaravtalet. Detta arbete kommer ske partsgemensamt under kommande avtalsperiod.

 

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch- avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se.