Fler nyheter
Avtalsnyhet 17 november 2020

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Byggföretagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Byggföretagen har tecknat ny överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner.
  • Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 november 2020 till och med 31 mars 2023 där det sista året är uppsägningsbart.
  • Det centrala avtalet om lönebildning, Ledaravtalet har inte förändrats och gäller tillsvidare. Om lokala parterna inte kommit överens om annat är revisionsdatum 1 april årligen.
  • Parterna är överens om att ytterligare utökad delpensionspremie om 0,4 % avsätts per den 1 november 2020. Den totala avsättningen till delpension uppgår därefter till 1,6% på avtalsområdet.
  • Vi är också överens om att fortsätta det gemensamma arbetet med Hållbara chefer.
  • Parterna är vidare överens om att arbeta för en bättre lokal lönebildning i syfte att stärka tillämpningen av ledaravtalet.

 

Nyheter i avtalet om allmänna villkor

Hanteringen vid uppnådd pensionsålder

Med anledning av de förändringar som infördes i Lagen om anställningsskydd den 1 januari 2020 införs ny reglering gällande pensionsavgångar på tjänstemannaområdet.

§ 11 Mom 3:5

Om arbetsgivaren eller tjänstemannen vill avsluta en tillsvidareanställning vid utgången av den månad då tjänstemannen uppnår den ålder som anges i § 32 a LAS eller senare ska arbetsgivaren eller tjänstemannen lämna underrättelse om detta minst en månad i förväg. Anställningen avslutas då en månad efter att underrättelse lämnats, dock tidigast vid utgången av den månad då tjänstemannen uppnår den ålder som anges i § 32 a LAS.

För tjänsteman som uppnått den ålder som anges i 32 a LAS anställs i företaget efter det att denne uppnått gällande ordinarie pensionsåldern enligt ITP-planen är uppsägningstiden en månad för både arbetsgivaren och tjänstemannen.

§5 Mom 5:1

Tidigare kunde arbetsgivaren komma överens med tjänsteman som fyllt 60 år att denne inte skulle ha rätt till sjuklön från dag 15. Den regleringen är borttagen ur avtalet.

 

Arbetsgrupper

Hållbara chefer

Parterna är överens om att det tidigare partsgemensamma arbetet kring Hållbara chefer fortsätter. Inom ramen för hållbara chefer ska vi b.la arbeta med chefers arbetssituation, chefsrollen och chefers psykosociala arbetsmiljö samt chefers nåbarhet och flexibilitet ur ett arbetstidsperspektiv. Detta arbete kommer inledas under våren 2021.

Förbättrad lokal lönebildning, Ledaravtalet

Ledarna och Byggföretagen är överens om att det krävs arbete för att stärka tillämpningen av ledaravtalet. Arbetet ska bedrivas genom att arrangera partsgemensamma aktiviteter i syfte att förbättra tillämpningen

Översyn av gällande arbetstidsavtal

En partsgemensam arbetsgrupp vars uppgift är att ta fram ett förslag på ett nytt heltäckande arbetstidsavtal som kan antas av parterna i nästa avtalsrörelse.

Idag regleras arbetstidsfrågor med både lag och kollektivavtal vilket kan vara en bidragande orsak till bristande tillämpning i en del fall.

Förhandlingsprotokoll (inloggning krävs)

 

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch- avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se.

När avtalet är färdigredigerat läggs det upp på ledarna.se