Fler nyheter
Avtalsnyhet 27 november 2020

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Energiföretagens Arbetsgivarförening, EFA

Sveriges chefsorganisation Ledarna och EFA har tecknat ny överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner.
  • Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 november 2020 till och med 31 mars 2023 där det sista året är uppsägningsbart.
  • Det centrala avtalet om lönebildning, Ledaravtalet har inte förändrats och gäller tillsvidare. Om lokala parterna inte kommit överens om annat är revisionsdatum 1 april årligen.
  • Parterna är överens om att inte avsätta medel till delpensionspremie under avtalsperioden till det att övriga avtalsområden inom Svenskt Näringsliv passerar två procent i avsättning till delpensionspremier. Om övriga avtalsområden kommer i kapp kan parterna inom EFAs branschområde ta upp överläggningar om mer avsättning.
  • Vi är också överens om att fortsätta det gemensamma arbetet med Hållbara chefer.
  • Parterna är vidare överens om att arbeta för en bättre lokal lönebildning i syfte att stärka tillämpningen av ledaravtalet.

 

Nyheter i avtalet om allmänna villkor

Allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar: se bilaga (protokoll)

3 Kap

3 § Semesterlön, semesterersättning mm.

9 Kap

1 § Arbetstidsförkortning

10 Kap

1 § Uppsägningstid

2§ Förlängd uppsägningstid vid arbetsbrist

Konsekvensändringar i bilaga 5 Kommentarer till Branschavtal Energi

 

Arbetsgrupper

Hållbara chefer

Parterna är överens om att återuppta arbetsgruppen angående Hållbara chefer med målsättning att slutföra arbetet under 2021. Inom ramen för hållbara chefer ska vi bland annat belysa frågor kring chefens arbetsmiljö samt chefsrollen.

Ledaravtalet

Ledarna och EFA ska i en arbetsgrupp gå igenom det gemensamma Ledaravtalet och göra nödvändiga redaktionella förändringar med syfte att ta fram ett modernt skrivet avtal som i sak inte förändras.

Arbetsmiljö

En partsgemensam arbetsgrupp med uppgift att inom ramen för arbetsmiljöavtalet analysera frågor kring tjänstemannens arbetstid och då särskilt förläggning, övertid mm.

Föräldraledighetstillägg

En partsgemensam arbetsgrupp som ska försöka åstadkomma en tydligare reglering av avtalets reglering om föräldraledighetstillägg.

Överenskommelse arbetsgruper 

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Antonio Ropero, bransch- avtalsansvarig Ledarna, antonio.ropero@ledarna.se