Fler nyheter
Avtalsnyhet 20 januari 2021

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Fastigo K

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Fastigo gällande K-avtalet har tecknat ny överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner.
  • Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 november 2020 till och med 31 mars 2023 där det sista året är uppsägningsbart.
  • Det centrala avtalet om lönebildning, Ledaravtalet har inte förändrats och gäller tillsvidare. Om lokala parterna inte kommit överens om annat är revisionsdatum 1 april årligen.
  • Centrala parterna är överens om att arbeta för en bättre lokal lönebildning i syfte att stärka tillämpningen av ledaravtalet.

Nyheter i avtalet om allmänna villkor

Arbetstidsfrågorna har varit mycket aktuella under denna avtalsrörelse och vi har fått ett viktigt förtydligande i § 7 Mom 3:1 Övertid och mertid. Förtydligandet gäller för de tjänstemän som träffat överenskommelser med arbetsgivaren om att ersätta rätten till övertidskompensation med fler semesterdagar och/eller högre lön gäller begränsningar i Arbetstidsavtalet sammanlagd arbetstid, dygnsvila samt veckovila. Sådan överenskommelse innebär inte att det ordinarie arbetstidsmåttet ökar.

Hanteringen vid uppnådd pensionsålder

Med anledning av de förändringar som infördes i Lagen om anställningsskydd den 1 januari 2020 införs ny reglering gällande pensionsavgångar på tjänstemannaområdet.

§ 13 Mom 3:4 Pensionärer

För tjänsteman som anställts i företaget efter det att denne uppnått en ålder som anges i § 32 a Las är uppsägningstiden en månad för både arbetsgivaren och tjänstemannen

§ 11 Mom 3:5 Uppnådd pensionsålder

Arbetsgivaren eller tjänstemannen kan genom skriftlig underrättelse avbryta en tillsvidareanställning tidigast vid den tidpunkt som anges i 32a § Las. En sådan underrättelse ska lämnas senast en månad i förväg. Lämnas skriftlig underrättelse vid en senare tidpunkt upphör anställning en månad efter att underrättelse lämnats.

Inskränkningar i rätten till sjuklön
§ 10 Mom 5:1 Anställning efter 60

Tidigare kunde arbetsgivaren komma överens med tjänsteman som fyllt 60 år att denne inte skulle ha rätt till sjuklön från dag 15. Den regleringen har utgått ur avtalet.

§ 10 Mom 5:2

Tjänsteman som kvarstår i tjänst vid företaget efter att ha uppnått den ålder som anges i 32a § Las, eller uppbär hel tjänstepension har endast rätt till sjuklön om särskild överenskommelse om detta har träffats med arbetsgivaren.

Företrädesrätt till ny anställning

För att kunna nyttja sin företrädesrätt till återanställning så måste denna vara skriftlig. § 13 Mom 8:1 För att behålla sin företrädesrätt ska tjänstemannen skriftligt anmäla anspråk på företrädesrätten. Har sådan anmälan inte gjorts föreligger inte företrädesrätt till återanställning.

Arbetsgrupper

Hållbara chefer

Ledarna och Fastigo tillsätter en arbetsgrupp för att informera, följa upp efterlevnaden av chefsdialogen i ledaravtalet samt utvärdera effekterna av denna.

Förbättrad lokal lönebildning, Ledaravtalet

Ledarna och Fastigo är överens om att det krävs arbete för att stärka tillämpningen av ledaravtalet. Arbetet ska bedrivas genom att arrangera partsgemensamma aktiviteter i syfte att förbättra löneavtalets tillämpning.

Arbetstid

En arbetsgrupp tillsätts som ska se över frågor kring arbetstidåterhämtning, hållbarhet och tillgänglighet etc, som diskuterats under avtalsförhandlingarna. Fastigo, Ledarna, Vision och AiF ingår i arbetsgruppen.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch- avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se.