Fler nyheter
Avtalsnyhet 30 november 2020

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Grafiska företagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Grafiska Företagen har tecknat ny överenskommelse gällande Ledaravtalet för Grafisk industri.
  • Ledarna och Grafiska Företagen är nu överens om nytt avtal om allmänna anställningsvillkor.
  • Avtalet om allmänna anställningsvillkor gäller från den 1 november 2020 tillsvidare med tre månaders uppsägningstid.
  • Huvudavtalet om lönebildning i företagen är inte förändrat utan löneprocessen hanteras fortsatt årligen både individuellt och lokalt.
  • Parterna är överens om att ytterligare utökad delpensionspremie om 0,4 % per den 1 november 2020.
  • Vi är också överens om att återuppta den partsgemensamma arbetsgruppen ”Hållbara chefer”.

Nyheter i avtalet om allmänna anställningsvillkor

HANTERINGEN VID UPPNÅDD PENSIONSÅLDER

Med anledning av de förändringar som infördes i Lagen om anställningsskydd den 1 januari 2020 (ändringar gällande åldersgränser för pension) har parterna enats om följande:

Borttagande av inskränkning i rätten till sjuklön

Tidigare har avtalet innehållit regeln att tjänsteman som fyllt 67 år eller anställs efter 65 år fyllda inte haft rätt till sjuklön efter 15:e kalenderdagen i en sjuklöneperiod, om inte en särskild överenskommelse ingåtts om detta mellan arbetsgivaren och tjänstemannen.

Den regeln har nu tagits bort vilket innebär att sådan tjänsteman, oavsett ålder, nu har rätt till sjuklön även efter 15:e sjukdagen utan att behöva ingå en särskild överenskommelse om detta.

Avtalet har tidigare även innehållit möjligheten för arbetsgivare att ingå en överenskommelse om att tjänsteman som fyllt 60 år när hans anställning påbörjas inte ska ha rätt till sjukersättning efter 15:e kalenderdagen i en sjuklöneperiod. Även den regeln har nu tagits bort.

Avslut av anställning vid uppnådd pensionsålder

Den tidigare regeln om att anställningen per automatik upphör när tjänstemannen uppnår pensionsåldern tas bort. I stället införs en reglering som innebär att arbetsgivaren eller tjänstemannen med ett skriftligt besked kan avbryta anställningen vid utgången av den månads som tjänstemannen 68 år (från den 1 januari 2023, 69 år).

En sådant skriftligt besked ska lämnas senast två månader i förväg.
Om arbetsgivaren och tjänstemannen i ett anställningsavtal om visstidsanställning kommit överens om längre uppsägningstid än två månader gäller numera motsvarande tid för det skriftliga beskedet.

Anställning för viss tid, viss säsong eller visst arbete
Regeln gällande anställning för viss tid, viss säsong eller visst arbete för tjänsteman som uppnått pensionsålder har även den anpassats efter de nya reglerna gällande åldrar i Lagen om anställningsskydd.

Tidigare hänvisade regeln till tjänsteman som fyllt 67 år, men nu har det ändrats till ”tjänsteman som uppnått den ålder som anges i 32 a § lagen om anställningsskydd (1 jan 2020-1 jan 2023 68 år och fr.o.m 1 januari 2023 69 år.

Avtal om avsättning till delpension

Parterna är överens om att till systemet för delpension (även kallad ”flexpension”) avsätta ytterligare 0,4% för avtalsperioden 1 november 2020 – 31 mars 2023. Av dessa 0,4% belastar 0,2% det första avtalsåret och 0,2% för det andra avtalsåret. Avsättningen ska ske från och med den 1 november 2020.

Arbetstidsavtalet

Tjänsteman som omfattas av övertidsersättning kan få sin arbetade övertid kompenserad i pengar eller i ledig tid. Kompensationsledighet förutsätter en överenskommelse mellan tjänstemannen och arbetsgivaren.

När arbetsgivaren beviljar kompensationsledighet har arbetsgivaren tidigare haft möjlighet att per år återföra maximalt 75 av dessa timmar. Det har nu ändrats till maximalt 100 timmar per år.

 

Arbetsgrupper

Hållbara chefer

Parterna är överens om att det partsgemensamma arbetet med projekt Hållbara chefer återupptas under kommande avtalsperiod.

Syftet med projektet är att tillsammans lyfta ledarskapets förutsättningar och värde.

Parterna kommer tillsammans under avtalsperioden utforma arbetet och aktiviteterna utifrån syftet att lyfta ledarskapets värde samt få Ledaravtalet att fungera väl och öka förutsättningarna för chefers hållbarhet.

 

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Nina Åkervall, bransch- avtalsansvarig Ledarna, nina.akervall@ledarna.se.