Fler nyheter
Avtalsnyhet 21 januari 2021

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Gröna Arbetsgivare

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Gröna Arbetsgivare, Golf, Trädgårdsodling och Trädgårdsanläggning, har tecknat ny överenskommelse gällande allmänna villkor.
  • Parterna är överens om en utökad avsättning till delpension om 0,4 %.

Avtalet mellan Ledarna och Gröna Arbetsgivare gäller fr.o.m. 1 januari 2021 och tills vidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

Nyheter i avtalet om allmänna villkor

Hanteringen vid uppnådd pensionsålder

Med anledning av de förändringar som infördes i Lagen om anställningsskydd den 1 januari 2020 införs nu en ny reglering gällande pensionsavgångar.

§ 1 AVTALETS OMFATTNING

Mom 6

Förtjänsteman som uppnått den ålder som anges i 32a§ lagen om anställningsskydd eller anställs vid företaget efter det att tjänstemannen uppnått den för denne gällande ordinarie pensionsåldern enligt ITP-planen gäller avtalet med följande inskränkningar:

-uppsägningstiden respektive underrättelsetiden framgår av §11 mom 3:4 och 3:5. Arbetsgivaren och sådan tjänsteman som avses i detta moment kan överenskomma att även andra villkor skall regleras på annat sätt än avtalet stadgar.

§2 ANSTÄLLNING

Mom 2 Anställning för viss tid, viss säsong eller visst arbete Mom 2:1

Arbetsgivaren och tjänstemannen kan överenskomma om anställning för viss tid, viss säsong eller visst arbete om arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet föranleder sådan anställning. Skolungdom och studerande får anställas för viss tid, viss säsong eller visst arbete när de har ferier eller annars gör uppehåll i studierna. Tjänsteman som uppnått den ålder som anges i 32a§ lagen om anställningsskydd eller anställs vid företaget efter det att tjänstemannen uppnått den för denne gällande ordinarie pensionsåldern enligt ITP-planen får anställas för viss tid, viss säsong eller visst arbete.

§ 5 SJUKLÖN, FÖEÄLDRALÖN MM

Tidigare inskränkning vad gäller sjuklön efter 15:e kalenderdagen är borttagen och efterföljande numreringar justeras.

Mom 5:6 (tidigare 5:7)

Arbetsgivaren är inte skyldig att utge sjuklön from 15:e kalenderdagen i sjukperioden,
- om tjänstemannen har undantagits från sjukförsäkringsförmåner enligt Socialförsäkringsbalken, eller
- om tjänstemannens oförmåga är självförvållad, eller - om tjänstemannen har skadats till följd av krigsåtgärder, om inte överenskommelse om annat träffas.

Anmärkningar:
1. Beträffande inskränkning i rätten till sjuklön på grund av sjukpension, se mom 3.4, undantag 2.

2. Beträffande inskränkning i rätten till sjuklön på grund av vissa samordningsregler, se mom 4.7.

§ 11 UPPSÄGNING

Mom 2:1 Uppsägningstid

Uppsägningstiden från arbetsgivarens sida är följande, om inte annat följer av mom 3:1-5 nedan.

Arbetsgivarens uppsägningstid i månader.

Anställningstid vid företaget:

<2 år 1 månad

2 år <4 år 2 månader

4 år <6 år 3 månader

6 år <8 år 4 månader

8 år <10 år 5 månader

> 10 år 6 månader

Har anställd, som sagts upp på grund av arbetsbrist, vid uppsägningsdagen uppnått 55 års ålder dock högst till 65 års ålder och då har tio års sammanhängande anställningstid, skall den enligt detta avtal gällande uppsägningstiden förlängas med sex månader.

Anmärkning: Om beräkning av anställningstidens längd stadgas i lagen om anställningsskydd.

Mom 3 Övriga bestämmelser vid uppsägning.

Mom 3:4 Uppsägningstid för tjänstemän som anställts efter uppnådd pensionsålder enligt ITP-planen. För tjänstemän som anställs vid företaget efter det att tjänstemannen uppnått den för denne gällande ordinarie pensionsåldern enligt ITP-planen är uppsägningstiden en månad för både arbetsgivaren och tjänstemannen. När tjänstemannen uppnått den ålder som anges i 32 a § lagen om anställningsskydd tillämpas bestämmelserna om avslut av anställning i mom 3:5.

Arbetsgrupper

Parterna fortsätter och inleder arbete i följande partsgemensamma arbetsgrupper:

  • Hållbara chefer
  • Fackligt arbetet
  • Partsgemensamma kommentarer
  • Förhandlingsordning

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Annika Hage Nederström, bransch- avtalsansvarig Ledarna, annika.hage.nederstrom@ledarna.se.