Fler nyheter
Avtalsnyhet 11 november 2020

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Industriarbetsgivarna – Massa & Papper

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Industriarbetsgivarna, IA, har tecknat ny överenskommelse gällande Massa & Papper.

Ledarna och IA är nu överens om nytt avtal om allmänna anställningsvillkor samt arbetstidsavtal.

  • Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 november 2020 till och med 31 mars 2023. 
  • Det centrala avtalet om lönebildning, det så kallade Ledaravtalet, är inte förändrat och gäller tillsvidare så löneprocessen hanteras fortsatt årligen både individuellt och lokalt.
  • Parterna är överens om en utökad avsättning till delpension om 0,4 %.
  • Vi är också överens om att fortsätta det gemensamma arbetet för hållbara chefer. Utöver det kommer även arbetsgruppen kring skiftbytesregler att fortsätta sitt arbete.
  • Vi har träffat överenskommelse om en ny arbetsgrupp där samtliga parter ingår; Arbetsgrupp för mångfald och likabehandling.

Nyheter i avtalet om allmänna villkor

Hanteringen vid uppnådd pensionsålder

Med anledning av de förändringar som infördes i Lagen om anställningsskydd den 1 januari 2020 införs nu en ny reglering gällande pensionsavgångar på tjänstemannaområdet.

Den tidigare regeln om att anställningen per automatik upphör när tjänstemannen uppnår pensionsåldern tas bort. I stället införs en reglering som innebär att arbetsgivaren eller tjänstemannen med en skriftlig underrättelse kan avbryta anställningen vid utgången av den månads som tjänstemannen 68 år (från den 1 januari 2023, 69 år).

§ 14 Mom 3

Arbetsgivaren och den anställde kan komma överens om att annan uppsägningstid ska gälla. Härvid gäller dock att uppsägningstiden vid uppsägning från arbetsgivarens sida ej får understiga de tider som anges i mom 2.

För den som anställs vid ett företag efter fyllda 67 år är uppsägningstiden en månad för både arbetsgivare och arbetstagare.

En arbetsgivare eller en anställd kan genom skriftlig underrättelse avbryta en tillsvidareanställning tidigast till utgången av den månad då den anställde fyller 68 år*. En sådan underrättelse ska lämnas senast två månader i förväg. Lämnas skriftlig underrättelse vid en senare tidpunkt upphör anställningen två månader efter det att underrättelse lämnats. Underrättelsetiden gäller oberoende av tidigare avtalad uppsägningstid.

Det är möjligt att överenskomma om längre underrättelsetid än två månader.

Anmärkning 1
Skyldigheterna enligt 33 a § anställningsskyddslagen är bortavtalade i sin helhet och ersatta av de förenklade förfarandet ovan. Det är emellertid lämpligt att ta upp frågan om anställningens avslutande med berörd anställd innan underrättelse sker enligt ovan.

Anmärkning 2
Arbetsgivaren bör även i god tid före ingången av den månad då den anställde fyller 65 år, vilken är den avtalade pensionsåldern, begära besked om att den anställde vill sluta anställningen vid uppnådd pensionsålder eller utnyttja sin rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då den anställde fyller 68 år*.

* 69 år den 1 januari 2023.

Avtal om avsättning till delpension

Parterna är överens om att under avtalsperioden utöka avsättning till delpension (även kallad ”flexpension”) med ytterligare 0,4 procent utöver den nu gällande avsättningen.

Från den 1 november 2020 avsätts månatligen eller (löpande) 0,4 procent av pensionsmedförande lön enligt ITP-planen.

Redaktionella förändringar

Parterna har enats om en rad redaktionella ändringar så att avtalet blir mer tillämpbart.

Läs överenskommelsen i sin helhet här (inloggning krävs)

Arbetsgrupper

Hållbara chefer

Parterna är överens om att det partsgemensamma arbetet med projekt Hållbara chefer fortsätter under kommande avtalsperiod. Arbetet inleds under 2020 med att strukturera arbetet kring chefers hållbarhet, chefers kompetensutveckling och hur Ledaravtalet kan användas och stötta företagen för att utveckla verksamheter och chefer. Parterna ska även diskutera åtgärder för att stötta cheferna i arbetet med utvecklingen och efterlevnad av företagens säkerhetskultur.

Arbetet ska syfta till att sprida kunskap, metoder och goda exempel för att få Ledaravtalet att fungera väl samt öka förutsättningarna för chefers hållbarhet och kompetensutveckling som gynnar både verksamhet och chefer.

Mångfald och likabehandling

Parterna är överens om att tillsätt en arbetsgrupp som ska lämna förslag till förhandlingsrådet på lämpliga åtgärder och eller aktiviteter i syfte att verka för ökad mångfald och jämställdhet på arbetsplatserna inom massa-&pappersindustrin, samt ett arbetsliv där alla människor har lika värde, rättigheter och möjligheter. Arbetsgruppen ska överväga hur aktiviteterna kan kopplas till Sirius verksamhet.

Arbetsgrupp ”Skiftbytesregler”

Parterna är överens om att den tillsatta arbetsgruppen i Avtal 16 (skiftbytesregler) ska prolongeras.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Annika Hage Nederström, bransch- avtalsansvarig Ledarna, annika.hage.nederstrom@ledarna.se.

När avtalet är klart läggs det upp här på ledarna.se.