Fler nyheter
Avtalsnyhet 10 november 2020

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Industriarbetsgivarna

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Industriarbetsgivarna, IA har tecknat avtal inom basindustrin.

Parterna har inom ramen för ett arbetsgruppsarbete, som inleddes 2017, fört diskussioner om ett likalydande tjänstemannaavtal omfattande avtalsområdena: stål- och metallindustrin, gruvindustrin, sågverksindustrin, svetsmekanisk industri samt byggnadsämnes- och buteljglasindustrin. Vi har så att säga jobbat med att harmonisera avtalen och i det arbetet inte i större omfattning avsett att göra materiella förändringar.

  • Ledarna och IA är nu överens om nytt avtal om allmänna anställningsvillkor samt arbetstidsavtal.
  • Parterna är överens om en utökad avsättning till delpension om 0,4 %.
  • Vi är också överens om att fortsätta det gemensamma arbetet för hållbara chefer. 
  • Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 november 2020 till och med 31 mars 2023 där det sista året är uppsägningsbart. Avtalet om lönebildning är inte förändrat och gäller tillsvidare.

Nyheter i avtalet om allmänna villkor

Hanteringen vid uppnådd pensionsålder

Med anledning av de förändringar som infördes i Lagen om anställningsskydd den 1 januari 2020 införs nu en ny reglering gällande pensionsavgångar på tjänstemannaområdet.

Den tidigare regeln om att anställningen per automatik upphör när tjänstemannen uppnår pensionsåldern tas bort. I stället införs en reglering som innebär att arbetsgivaren eller tjänstemannen med en skriftlig underrättelse kan avbryta anställningen vid utgången av den månads som tjänstemannen 68 år (från den 1 januari 2023, 69 år).

Mom 3:4 Uppnådd pensionsålder enligt anställningsskyddslagen
En arbetsgivare eller en tjänsteman kan genom skriftlig underrättelse avbryta en tillsvidareanställning tidigast till utgången av den månad då tjänstemannen fyller 68 år*. En sådan underrättelse ska lämnas senast två månader i förväg. Lämnas skriftlig underrättelse vid en senare tidpunkt upphör anställningen två månader efter det att underrättelsen lämnats. Underrättelsetiden gäller oberoende av tidigare avtalad uppsägningstid. Det är möjligt att överenskomma om längre underrättelsetid än två månader.

Anmärkning 1

Varsel till facklig organisation behöver inte lämnas med anledning av avbrytandet. Någon rätt till överläggning föreligger inte. I normalfallet är det emellertid lämpligt att ta upp frågan om anställningens avslutande med berörd tjänsteman innan underrättelse sker enligt ovan.

Anmärkning 2

Arbetsgivaren bör även i god tid före ingången av den månad då tjänstemannen fyller 65 år, vilken är den avtalade pensionsåldern enligt ITP-planen, begära besked om tjänstemannen vill sluta anställningen vid uppnådd pensionsålder enligt ITP-planen eller utnyttja sin rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då tjänstemannen fyller 68 år*.

* 69 år den 1 januari 2023.

En sådan skriftlig underrättelse ska lämnas minst 2 månader i förväg. Lämnas skriftlig underrättelse vid en senare tidpunkt upphör anställningen två månader efter det att underrättelsen lämnats.

Denna hantering gäller både för tillsvidareanställda tjänstemän och för tjänstemän som har tidsbegränsade anställningar.

Något varsel till facket behöver inte lämnas med anledning av avbrytandet.

De nya avtalen om arbetstid och allmänna villkor och införda ändringar i sin helhet hittar du här

Avtal om avsättning till delpension

Parterna är överens om att under avtalsperioden utöka avsättning till delpension (även kallad ”flexpension”) med ytterligare 0,4 procent utöver den nu gällande avsättningen.

Från den 1 november 2020 avsätts månatligen eller (löpande) 0,4 procent av pensionsmedförande lön enligt ITP-planen.

Arbetsgrupper

Hållbara chefer

Parterna är överens om att det partsgemensamma arbetet med projekt Hållbara chefer fortsätter under kommande avtalsperiod. Arbetet inleds under 2020 med att strukturera arbetet kring chefers hållbarhet, chefers kompetensutveckling och hur Ledaravtalet kan användas och stötta företagen för att utveckla verksamheter och chefer. Parterna ska även diskutera åtgärder för att stötta cheferna i arbetet med utvecklingen och efterlevnad av företagens säkerhetskultur.

Arbetet ska syfta till att sprida kunskap, metoder och goda exempel för att få Ledaravtalet att fungera väl samt öka förutsättningarna för chefers hållbarhet och kompetensutveckling som gynnar både verksamhet och chefer.

Fortsatt harmonisering

Parterna är överens om att fortsätta arbetet med att harmonisera de aktuella avtalen så att de ska bli mer lika varandra.

Kommentarer

En partsgemensam arbetsgrupp ska ta fram kommentarer till det nya gemensamma avtalet om allmänna villkor och se över behovet av redaktionella ändringar.

Mer information

Information skickas per mejl till medlemmar inom respektive avtalsområde. Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 alterntivt eller Anna Nilsson, bransch- avtalsansvarig Ledarna, anna.nilsson@ledarna.se