Fler nyheter
Avtalsnyhet 28 december 2020

Ny överenskommelse mellan Ledarna och KFO – KTF

Sveriges chefsorganisation Ledarna och KFO-KTF har tecknat ny överenskommelse gällande allmänna villkor.
  • Parterna är överens om en utökad avsättning till delpension om 0,3 % den 1 november 2020 samt ytterligare 0.4 % den 1 april 2022.

Avtalet mellan Ledarna och KFO-KTF gäller fr.o.m. 1 november 2020 och tills vidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

Nyheter i avtalet om allmänna villkor

Hanteringen vid uppnådd pensionsålder

Med anledning av de förändringar som infördes i Lagen om anställningsskydd den 1 januari 2020 införs nu en ny reglering gällande pensionsavgångar.

§ 1 Avtalets omfattning

Mom 5 För tjänsteman som uppnått den ålder som anges i § 32 a lagen om anställningsskydd eller som anställts vid företaget efter att ha uppnått den för tjänstemannen gällande ordinarie pensionsålder enligt KTP- eller ITP-planen gäller särskilda regler om anställning och sjuklön i § 11 mom 3:4 och § 5 mom 5:1. Arbetsgivaren och tjänsteman enligt ovan kan därutöver komma överens om anställningsvillkor som avviker från avtalet.

§ 2 Anställning

Mom 2 Anställning för viss tid, viss säsong eller visst arbete
Tjänsteman som anställs vid företaget efter det att ha uppnått den ålder som anges i § 32 a lagen om anställningsskydd, får anställas för viss tid, viss säsong eller visst arbete.

§ 5 Sjuklön med mera

Mom 5:1 Tjänsteman som uppnått den ålder som anges i § 32 a lagen om anställningsskydd har inte någon rätt till sjuklön fr o m 15:e kalenderdagen i sjuklöneperioden om inte särskild överenskommelse om det har träffats.

Mom 5 Avslut av anställning vid uppnådd pensionsålder enligt lagen om anställningsskydd

Om arbetsgivaren eller tjänstemannen vill avsluta en tillsvidareanställning vid utgången av den månad då tjänstemannen uppnår den ålder som anges i § 32 a lagen om anställningsskydd (LAS)* eller senare ska arbetsgivaren eller tjänstemannen lämna underrättelse om detta minst en månad i förväg. Anställningen avslutas då en månad efter att underrättelse lämnats, dock tidigast vid utgången av den månad då tjänstemannen uppnår den ålder som anges i § 32 a LAS.

Efter arbetsgivarens underrättelse enligt stycke 1 behöver reglerna om varsel till lokal arbetstagarorganisation, överläggning och förhandling enligt § 33 a LAS inte tillämpas.

*68 år, 69 år fr o m den 1 januari 2023

Arbetsgrupper

Parterna formulerar härmed även en viljeinriktning i satsning på arbetsmiljö genom den partsgemensamma arbetsmiljögruppen, vars huvuduppgift för den närmaste tiden skall vara att verka för en långsiktig finansierad lösning som möjliggör partsgemensam arbetsmiljöutbildning.

Inom ramen för arbetsmiljögruppen ska parterna även se över skrivningar kring de anställda tjänstemän med bortavtalad övertid eller oreglerad arbetstid med målet att ta fram avtalsskrivningar och/eller riktlinjer som underlättar hanteringen av arbetstid och arbetsbelastning ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Parterna är överens om att stöd för chefer är en viktig parameter att ta med i arbetsgruppen.

Parterna är överens om att se över befintliga kompetensutvecklingsavtal på området för att få ett underlag för att framöver ta fram ett kompetensutvecklingsavtal.

Avtal om avsättning till delpension

Parterna är överens om att under avtalsperioden utöka avsättning till delpension med ytterligare 0,7 procent utöver den nu gällande avsättningen.

Övrigt

Det centrala avtalet om lönebildning, det så kallade Ledaravtalet, är inte förändrat och gäller tillsvidare så löneprocessen hanteras fortsatt årligen både individuellt och lokalt.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11.