Fler nyheter
Avtalsnyhet 13 november 2020

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Livsmedelsföretagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Livsmedelsföretagen, har tecknat ny överenskommelse gällande allmänna villkor.

Nyheter i avtalet om allmänna villkor

 

  • Parterna är överens om en utökad avsättning till delpension om 0,4 %.
  • Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 november 2020 till och med 31 mars 2023 där det sista året är uppsägningsbart. Avtalet om lönebildning är inte förändrat och gäller tillsvidare.

 

Arbetstidsförkortning och deltidspension

Reglerna om arbetstidskonto har ändrats på så sätt att den ledighet som tjänsteman inte tar ut under avtalsåret istället betalas som pensionspremie. Det gäller även för tjänsteman som inte gör något av de tre valen om uttag av arbetstidskontot.

Arbetstidsbestämmelser, övertidsregler

Mom 7:4 har ändrats så att det är möjligt att återföra 175 timmar till övertidsutrymmet efter uttag av kompensationsledighet.

Hanteringen vid uppnådd pensionsålder

Med anledning av de förändringar som infördes i Lagen om anställningsskydd den 1 januari 2020 införs nu en ny reglering gällande pensionsavgångar på tjänstemannaområdet.

Tjänstemän som uppnått pensionsåldrarna

För tjänstemän som uppnått den ålder som anges i § 32 a LAS eller som anställts vid företaget efter att ha uppnått den för tjänstemannen gällande ordinarie pensionsåldern enligt ITP-planen eller som anställts efter att ha uppnått den ordinarie pensionsålder som tillämpas på företaget, gäller avtalet med följande inskränkningar:

- rätten till sjuklön framgår av 8.6.2

- uppsägningstiden framgår av 11.3.3

Arbetsgivaren och tjänstemannen kan komma överens om anställningsvillkor som avviker från avtalet.

Punkt 8.6.2, Tjänstemannen har uppnått den för tjänstemannen gällande pensionsåldern enligt ITP-planen

Om tjänstemannen har uppnått den för tjänstemannen gällande ordinarie pensionsåldern enligt ITP-planen vid anställningen kan arbetsgivaren och tjänstemannen komma överens om att tjänstemannen inte ska ha någon rätt till sjuklön fr.o. m. den 15:e kalenderdagen i sjuklöneperioden. Om en sådan överenskommelse har träffats ska arbetsgivaren underrätta den lokala tjänstemannaorganisationen.

Vid uppnådd pensionsålder enligt § 32 a LAS gäller 8.4.5 endast om särskild överenskommelse träffas mellan arbetsgivaren och tjänstemannen.

Punkt 11.3.4 Uppnådd pensionsålder

Om arbetsgivaren eller tjänstemannen vill avsluta en tillsvidareanställning vid utgången av den månad då tjänstemannen uppnår den ålder som anges i § 32 a LAS eller senare ska arbetsgivaren eller tjänstemannen lämna underrättelse om detta minst en månad i förväg. Anställningen avslutas då en månad efter att underrättelse lämnats, dock tidigast vid utgången av den månad då tjänstemannen uppnår den ålder som anges i § 32 a LAS. Efter arbetsgivarens underrättelse enligt stycke 1 behöver reglerna om varsel till lokal arbetstagarorganisation, överläggning och förhandling enligt § 33 a LAS inte tillämpas.

Avtal om avsättning till delpension

Parterna är överens om att under avtalsperioden utöka avsättning till delpension med ytterligare 0,4 procent från och med 1 november 2020 utöver den nu gällande avsättningen.

Övrigt

Det centrala avtalet om lönebildning, det så kallade Ledaravtalet, är inte förändrat och gäller tillsvidare så löneprocessen hanteras fortsatt årligen både individuellt och lokalt.

Förhandlingsprotokoll (inloggning krävs)

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Annika Hage Nederström, bransch- avtalsansvarig Ledarna, annika.hage.nederstrom@ledarna.se.