Fler nyheter
Avtalsnyhet 1 februari 2021

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Medieföretagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Medieföretagen gällande avtalet om allmänna anställningsvillkor och löner.
  • Avtalet om allmänna villkor gäller från den 27 januari 2021 och tillsvidare.
  • Det centrala avtalet om lönebildning, Ledaravtalet har inte förändrats och gäller tillsvidare. Om lokala parterna inte kommit överens om annat är revisionsdatum 1 april årligen.
  • Parterna är överens om att ytterligare utökad flexpensionspremie om 0,3 % avsätts per den 1 november 2020 och 0,4 % från den 1 april 2022. Den totala avsättningen till flexpension uppgår därefter till 1,1 % på avtalsområdet.
  • Parterna är överens om att arbeta för en bättre lokal lönebildning i syfte att stärka tillämpningen av ledaravtalet.
  • En arbetsgrupp tillsätts för att ta fram underlag för hantering av hat och hot ur medieledaren/chefens perspektiv.
  • För dem medlemmar inom produktion och tryckeri som omfattas av fd TU-avtalets semesterbestämmelser med en högre semesterersättning (1% istället för 0,8%), så fortsätter denna högre semesterersättning att gälla. För anställda efter 31 mars gäller medieavtalet fullt ut.

Nyheter i avtalet om allmänna villkor

Hanteringen vid uppnådd pensionsålder

Med anledning av de förändringar som infördes i Lagen om anställningsskydd den 1 januari 2020 införs ny reglering gällande pensionsavgångar.

§ 10.3.5 Uppnådd pensionsålder – upphörande av anställning

Oberoende av tidigare avtalad uppsägningstid gäller följande för chefen som uppnår den ålder som anges i 32 a § lagen om anställningsskydd.

Anställningen kan bringas att upphöra vid utgången av den månad chefen uppnår den ålder som anges i 32 a § LAS, genom skriftlig underrättelse två månader innan från arbetsgivaren eller chefen.

Anställningar som fortsätter efter att chefen uppnått den ålder som anges i första stycket kan bringas att upphöra genom att arbetsgivaren eller chefen lämnar underrättelse därom. Anställningen upphör då en månad efter det att någondera parten skriftligen underrättat motparten om sin avsikt att avbryta anställningen.

Det är möjligt att överenskomma om längre avbrytandetid än en månad efter det att chefen uppnått ålder som anges i första stycket. Det ska uttryckligen framgå av överenskommelsen.

Borttagande av inskränkning i rätten till sjuklön

Avtalet har tidigare innehållit möjligheten för arbetsgivare att ingå en överenskommelse om att tjänsteman som fyllt 60 år när anställning påbörjas inte ska ha rätt till sjukersättning efter 15:e kalenderdagen i en sjuklöneperiod. Den regeln har nu tagits bort.

Arbetsgrupper

Hat och hot mot mediechefer

En arbetsgrupp inrättas för att ta fram underlag för hantering av hat och hot ur medieledaren/chefens perspektiv. Arbetet ska vara slutfört fram till mars 2023

Förbättrad lokal lönebildning, Ledaravtalet

Ledarna och Medieföretagen är överens om att det krävs arbete för att stärka tillämpningen av ledaravtalet. Detta arbete kommer ske partsgemensamt under kommande avtalsperiod.

Hållbara chefer

Ledarna och Medieföretagen fortsätter med Hållbara chefer och följer övriga Almega förbundens arbete med frågan.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch- avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se.