Fler nyheter
Avtalsnyhet 31 maj 2018

Ny överenskommelse mellan Ledarna och SKL och Pacta

I samband med avtalsförhandlingarna 2017 träffades en principöverenskommelse om att utmönstra Allmänna bestämmelser (AB) § 28 mom. 9 avseende sjuklön ur AB och ersätta den med en försäkringslösning i Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL).

SKL och Pacta har nu kommit överens med samtliga motparter om hur försäkringslösningen ska se ut. AGS-KL tillförs en ny förmån, Särskild AGS-KL-förmån. Den motsvarar i stort innehållet i AB § 28 mom. 9 men med vissa anpassningar till försäkringsmiljön.

Den nya lösningen gäller från och med den 1:a juni 2018. 

Ändringen omfattar alla Ledarnas medlemmar inom avtalsområdet.

  • Nuvarande regler i AB gäller tom 31 maj 2018. Det finns övergångsregler för ärenden som löper över månadsskiftet maj/juni. Det som avgör om det är AB § 28 mom. 9 eller Särskild AGS-KL-förmån som ska tillämpas är den dag från och med vilken Försäkringskassan beslutar att inte utge sjukpenning.
  • För ärenden då sådan dag infaller 31 maj eller tidigare tillämpas AB:s regler. Då sådan dag infaller 1 juni eller senare tillämpas Särskild AGS-KL-förmån. Det betyder exempelvis att om Försäkringskassan den 15 maj 2018 lämnar besked om att sjukpenning inte ska utges från den 15 juni 2018, så ska Särskild AGS-KL-förmån tillämpas.
  • Överenskommelse har också träffats om att Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL ska ändras så att sådan avgiftsbefrielse kan utges om arbetstagare erhåller Särskild AGS-KL-förmån enligt AGS-KL. Det innebär att avgiftsbefrielsen beräknas utifrån vad som utbetalats i form av Särskild AGS-KL-förmån från och med 1 juni 2018.
  • Alltså bestämmelsen i § 28 mom. 9 utmönstras ur AB och ersätts av Särskild AGS-KL förmån. Dessa ärenden kommer då att hanteras av AFA Försäkring. Medarbetaren anmäler ärendet till AFA för rätt till förmån, på motsvarande sätt som för övriga försäkringar.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11.