Fler nyheter
Avtalsnyhet 26 januari 2021

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Svenska Flygbranschen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Svenska Flygbranschen, har tecknat ny överenskommelse gällande allmänna villkor i Tjänstemannaavtalet.
  • Ledarna och Svenska Flygbranschen är nu överens om nytt avtal om allmänna anställningsvillkor.
  • Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 december 2020 och därefter tillsvidare, med tre månaders ömsesidig uppsägning.
  • Det centrala avtalet om lönebildning, det så kallade Ledaravtalet, är inte förändrat och fortsätter gälla tillsvidare så löneprocessen hanteras fortsatt årligen både individuellt och lokalt.
  • Parterna är överens om att ytterligare utökad delpensionspremie om 0,4 % per den 1 december 2020.
  • Vi är också överens om att fortsätta arbetet i den partsgemensamma arbetsgruppen ”Hållbara chefer” och det löper på tillsvidare.

Nyheter i avtalet om allmänna villkor

HANTERINGEN VID UPPNÅDD PENSIONSÅLDER

Med anledning av de förändringar som infördes i Lagen om anställningsskydd den 1 januari 2020 (ändringar gällande åldersgränser för pension) har parterna enats om följande:

Borttagande av inskränkning i rätten till sjuklön

Avtalet har tidigare innehållit möjligheten för arbetsgivare att ingå en överenskommelse om att tjänsteman som fyllt 60 år när anställning påbörjas inte ska ha rätt till sjukersättning efter 15:e kalenderdagen i en sjuklöneperiod. Den regeln har nu tagits bort.

Avslut av anställning vid uppnådd pensionsålder

Den tidigare regeln om att anställningen per automatik upphör när tjänstemannen uppnår pensionsåldern tas bort. I stället införs en reglering som innebär att arbetsgivaren eller tjänstemannen med ett skriftligt besked kan avbryta anställningen vid utgången av den månad som tjänstemannen fyller 68 år (från den 1 januari 2023, 69 år) eller senare.

En sådant skriftligt besked ska lämnas minst en månad i förväg.

Avtal om avsättning till delpension

Parterna är överens om att Arbetsgivaren avsätter månatligen (löpande) från och med den 1 december 2020 ytterligare 0,4 % av pensionsmedförande lön enligt ITP-planen, d v s sammanlagt 1,6 % av pensionsmedförande lön.

Arbetsgrupper

Hållbara chefer

Parterna är överens om att tidigare tillsatt arbetsgrupp Hållbara Chefer ska fortsätta sitt arbete tillsvidare.

Arbetet inleds under 2020 med att strukturera arbetet kring chefers hållbarhet, chefers kompetensutveckling och hur Ledaravtalet kan användas och stötta företagen för att utveckla verksamhet och chefer.

Arbetet ska syfta till att sprida kunskap, metoder och goda exempel för att få Ledaravtalet att fungera väl samt att öka förutsättningarna för chefers hållbarhet och kompetensutveckling som gynnar både verksamhet och chefer.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Nina Åkervall, bransch- avtalsansvarig Ledarna, nina.akervall@ledarna.se