Fler nyheter
Avtalsnyhet 12 maj 2023

Nytt avtal: Ledarna och Almega Tjänsteförbunden inom Järnvägsinfrastruktur

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Almega har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer inom Järnvägsinfrastrukturavtalet.

Avtalet gäller från den 1 maj 2023 till och med 30 april 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma i medlemsföretag med verksamhet inom Järnvägsinfrastruktur.

Ändringar i avtalet:

§ 7 moment 4 Arbete som medför rätt till övertidskompensation 

Tillförs en anmärkning.

§ 9 Restidsersättning, Mom 3 Ersättning

Erhåller ny lydelse:

§ 9 mom 6.1 Resekostnadsersättning

Ändring av sista meningen;

Om egen bil är lämpligaste färdmedel betalas ett skattepliktigt belopp motsvarande vid var tid gällande högsta skattefria belopp för resor i tjänst enligt SKV. Vid tidpunkten för avtalstecknandet är denna summa 25 kr.

§ 9 Restidersättning

Mom 7.1 Förrättningstillägg samt traktamente vid flerdygnsförrättning

Erhåller ny lydelse.

§ 10 Ersättning för Ob, jour och beredskap, Mom 1 Obekväm arbetstid

Erhåller ny lydelse.

§ 15 Uppsägning, mom 4:4 Uppnådd pensionsålder

Erhåller ny lydelse och ändrad pensionsålder till 69 år.

§ 16 Giltighetstid, Mom 1 Branschavtalets giltighetstid

Erhåller följande lydelse:

”Detta avtal gäller från och med den 1 maj 2023 till och med 30 april 2025.”

Övrigt

  • Ytterligare avsättningar till flexpension görs under avtalsperioden med totalt 0,2 %. Det sker ingen ökning under 2023 utan avsättningen sker den 1 maj 2024 och kommer då uppgå till 1,3%.
  • Ledarnas löneavtal, ledaravtalet, fortsätter att gälla tills vidare.
  • Ett partsarbete tillsätts under avtalsperioden med inriktning på chefers hållbarhet samt förbättrad tillämpning av Ledaravtalet.
  • Parterna enas om ett gemensamt arbete kring arbetsmiljö under avtalsperioden.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller avtalsansvarig Lars Rosenlind, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, lars.rosenlind@ledarna.se.

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/kollektivavtal