Fler nyheter
Avtalsnyhet 6 juli 2023

Nytt avtal: Ledarna och Almega Tjänsteförbunden- Kommunikation

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Almega har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer inom Kommunikationsavtalet.

Avtalet gäller från den 1 augusti 2023 till och med 31 juli 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma i medlemsföretag som arbetar med kommunikation som tex Bring, PostNord och Swedavia.

Ändringar i avtalet

  •  § 15 Uppsägning

Moment 5 får ny lydelse.

  • § 16 Giltighetstid, Mom 1 Branschavtalets giltighetstid

Erhåller följande lydelse:

”Detta avtal gäller från och med den 1 augusti 2023 till och med 31 juli 2025.”

  • Bilaga 2 Kompetensutveckling

Stycke fem får ny lydelse.

  • Redaktionella ändringar

Genomgående ändras begreppet ”arbetstagare” till ”medarbetare”.

  • § 15 Moment 4.3 Uppnådd pensionsålder

Ändras från 68 år till 69 år.

Övrigt

  • Ytterligare avsättningar till flexpension görs under avtalsperioden med totalt 0,2 %. Det sker ingen ökning under 2023 utan avsättningen sker den 1 augusti 2024 och kommer då uppgå till 1,3%.
  • Ledarnas löneavtal, ledaravtalet, fortsätter att gälla tillsvidare.
  • Ett partsarbete tillsätts under avtalsperioden med inriktning på chefers hållbarhet samt förbättrad tillämpning av Ledaravtalet.
  • Parterna enas även om ett gemensamt arbete kring att se över det centrala Branschavtalet Kommunikation utifrån möjligheten att flytta vissa avtalsvillkor från de lokala avtalen till det centrala.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Lars Rosenlind, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, lars.rosenlind@ledarna.se

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal