Fler nyheter
Avtalsnyhet 31 oktober 2023

Nytt avtal: Ledarna och Arbetsgivaralliansen - bransch Idrott

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Arbetsgivaralliansen har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer och ledare inom idrottens branschområde.

Avtalet gäller från 2023-11-01 till och med 2025-10-31.

Nyheter i avtalet

  • Flexpension, ytterligare 0,2% i avsättning tillförs befintligt system.
  • Arbetstidsförläggningsfrågorna har fått förstärkning:

”Vid arbetstidens förläggning bör hänsyn tas såväl till verksamhetens behov som till tjänstemannens behov och önskemål. Inriktningen bör vara att så långt möjligt beakta tjänstemannens möjligheter att förena arbete med privatliv för ett hållbart arbetsliv.” 

”Arbetstagare ska beredas minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila). Ledigheten ska så vitt möjligt förläggas till veckoslut. Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande, som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges 36 timmars sammanhängande ledighet innan nästkommande veckovila”.

  • Restid:
    ”Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt intresse av att den tjänsteman som reser i hög utsträckning ges möjlighet till återhämtning. Detta gäller särskilt då restiden skett genom framförande av fordon eller på annat sätt varit ingripande på tjänstemannens möjlighet till återhämtning. Det ska vara möjligt att förena arbetsliv med familjeliv och socialt liv även om arbetet medför resor.”
  • En möjlighet att förlägga ledig tid vid andra tillfällen än tex jul och påsk, för att underlätta olika trosinrikningars ledighet, utan att explicit uttala detta. ”Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om andra arbetsfria dagar för kalenderår än i detta moment. Det ska av sådan överenskommelse framgå vilka andra arbetsfria dagar som istället ska gälla för individen.

Arbetsgrupper:

  • Hållbara Chefer
  • Ledaravtalet

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Martina Perzanowska, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, martina.perzanowska@ledarna.se

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal