Fler nyheter
Avtalsnyhet 16 maj 2023

Nytt avtal: Ledarna och Fastigo

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Fastigo har tecknat ett nytt avtal för Fastigo K (Kommunalt avtal) om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för medlemmar inom de ovan angivna avtalsområdena.

Avtalet gäller från den 1 april 2023 till och med 30 april 2025.

 Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och ledare verksamma i medlemsföretag inom Fastigo K.

Nyheter i avtalet

  • Det har skett ändringar i bestämmelserna om kompensationsledighet, ändringen berör hur många timmar en tjänsteman kan spara och antalet sparade timmar bör inte överstiga 40 timmar. Arbetsgivaren och tjänstemannen kan dock komma överens om annat.
  • Förändring har skett angående hur många semesterdagar tjänstemannen får spara. Antalet sparade semesterdagar får inte sammanlagt överstiga 30. För de tjänstemän som har fler än 30 sparade semesterdagar gäller följande övergångsbestämmelse.

”Tjänsteman som den 31 december 2023 har fler än 30 sparade semesterdagar ska ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att tjänstemannen inte har fler än 30 sparade semesterdagar den 31 december 2028.”

  • Förtydligande har skett i bestämmelser gällande föräldralön. Förtydligandet gäller ”En tjänsteman som är föräldraledig med föräldrapenning utöver lägstanivå eller som uppbär graviditetspenning har rätt till föräldralön från arbetsgivaren.”

    Tjänstemannen är dessutom på arbetsgivares begäran skyldig att styrka att denne uppbär föräldrapenning från Försäkringskassan.

Övrigt

  • Det har träffats en överenskommelse om en kompletterande pensionspremie för de bolag som tillämpar ITP-planen. Under avtalsperioden 2023-2025 ska arbetsgivaren, med start från och med den 1 april 2023 betala en utökad pensionspremieavsättning med 0,2 procent och med ytterligare 0,3 procent från och med den 1 april 2024.
  • Parterna på avtalsområdet delar uppfattningen om att flexibla arbetsformer kan vara av värde för företag att erbjuda, i den mån det kan komma att gynna verksamheten och de anställdas arbetssituation. Att erbjuda flexibla arbetsformer kan vara en konkurrensfördel både i samband med nyrekrytering och för att behålla tjänstemän. Flexiblare arbetsformer kan främja tjänstemannens välbefinnande/trivseln på företaget samt bidra till en mer effektiv verksamhet/ökad produktivitet och lönsamhet.

Partsgemensamma Arbetsgrupper

  • Ledarna ska tillsammans med övriga parter på avtalsområdet under avtalsperioden genomföra en partsgemensam informationsinsats om ledaravtalet och övriga tjänstemannaparters löneavtal, syftet är att öka medvetenheten om de båda lönebildningsavtalens innehåll och intentioner.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch- avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se 

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal