Fler nyheter
Avtalsnyhet 4 april 2023

Nytt avtal: Ledarna och IKEM – kemi och läkemedel

Sveriges chefsorganisation Ledarna och IKEM har tecknat ett nytt avtal om allmänna anställningsvillkor för chefer inom kemi- och läkemedelsbranscherna.

Avtalet gäller från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom Innovations- och kemiindustrierna, IKEM.

Ledarnas avtal om lön det så kallade Ledaravtalet (Avtal om lokal lönebildning) gäller som tidigare tillsvidare.

Nyheter i avtalet

Ytterligare avsättning till deltidspension, så kallad flexpension, tillkommer för avtalsperioden. Under 2023 höjs avsättningen från den 1 april med ytterligare 0.2 procent (totalt 2,4 procent) och från den 1 april 2024 tillkommer ytterligare 0,1 procent (totalt 2,5 procent).

Avtalet om allmänna villkor har reviderats med anledning av att ITP avtalet om pensioner tidigare har förändrats.

Överenskommelsen om ersättning för förskjuten arbetstid, beredskapstjänst och jour har uppdaterats med några ändrade ersättningsnivåer. Annandag pingst betraktas nu som en ordinarie dag och ersättningen på fredagar har höjts något.

Hållbara chefer

Ledarna och IKEM är överens om att en partsammansatt central arbetsgrupp ska jobba med frågan Hållbara chefer.Parterna ska strukturera arbetet kring chefers hållbarhet samt förutsättningar, chefers kompetensutveckling och hur Ledaravtalet kan användas för att stötta företagen för att utveckla verksamhet och chefer.

Förbättrad lokal tillämpning av Ledaravtalet

IKEM och Ledarna är överens om en partsgemensam arbetsgrupp medsyftet att öka kunskapen om och förbättra tillämpningen av Ledaravtalet (Avtal om lokal lönebildning).

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Anna Nilsson, bransch- avtalsansvarig Ledarna, anna.nilsson@ledarna.se

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal