Fler nyheter
Avtalsnyhet 5 april 2024

Nytt avtal: Ledarna och Sobona, besöksnäring och kulturarv

Sveriges chefsorganisation Ledarna har tecknat ett nytt avtal för branschområdet Sobona Besöksnäring och kulturarv. Ledarna tecknar avtal genom det förhandlande samverkansorganet OFR-AKV med Sobona.

Avtalet gäller från 1 april 2024 till och med 31 mars 2025. Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma i organisationer som är medlemmar i Sobona.

Nyheter i avtalet

 • För arbetsledande medarbetare är utfallet i löneöversynen fortsatt utan angiven nivå och bestäms lokalt med individuell lönesättning och dialogmodell.
 • Ansökan om föräldraledighet under sommarperioden juni-augusti ska göras senast den 1 april om arbetsgivaren begär det. Regeln tillämpas tidigast under 2025.
 • Nya regler om dygnsvila och kompensation för förkortad dygnsvila på grund av oförutsedd händelse införs och träder i kraft från 1 oktober 2024.
 • Tydligare skrivningar när det gäller ledighet med bibehållen lön vid enskilda angelägenheter har införts. Det är även tydligare vem som är nära anhörig.
 • Den som har hel graviditetspenning och blir uppsagd på grund av arbetsbrist får samma skydd som en person som är föräldraledig. Uppsägningstiden skjuts fram och börjar löpa först när arbetstagaren helt eller delvis återgår i arbete.
 • Möjlighet till att växla semesterdagstillägget till ledig tid skrivs i avtalet.
 • Vid arbete under beordrad beredskap får arbetstagaren behålla beredskapsersättningen samtidigt som övertidsersättning betalas ut. Detta gäller i huvudsak industrifastigheter samt kommersiella fastighetsbestånd.
 • Särskilda ersättningar med krontal höjs upp med 7,4%.
 • Förenklad administration vid avslut av anställning med anledning av uppnådd LAS-ålder (69 år).
 • Arbetsgivaren har inte längre skyldighet till varsel och överläggning innan avslut av anställning i samband med pensionsavgång.

Parterna har också kommit överens om följande

 • Avsiktsförklaring gällande kompetensförsörjning och friskfaktorer inom ramen för HÖK 24 med SKR. Arbetet pågår fram till december 2026.
 • Nytt partsgemensamt statistikavtal för Sobona Branscher.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas chefsrådgivning på telefon 0200–87 11 11.

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal.