Fler nyheter
Avtalsnyhet 13 juni 2017

Nytt avtal mellan Ledarna och Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen och Sveriges Hamnar inom Transportföretagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen och Sveriges Hamnar inom Transportföretagen har kommit överens om ändringar i avtalen om allmänna anställningsvillkor och lönebildning. Avtalet gäller från och med den 2 juni 2017 och tillsvidare.

Avtalet omfattar samtliga Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom Biltrafikens Arbetsgivareförbund samt inom Sveriges Hamnar. Avtalet med Svenska Flygbranschen omfattar dock endast medlemmar på medlemsföretag som är inkopplade på avtalet. 

Nyheter i avtalet

Lönerevision

Nytt i avtalet är att årlig lönerevision kan ske på individuellt fastställda dagar, till exempel anställningsdag. Lokala parter kan även komma överens om annan ordning. Saknas individuell lönerevisionsdag eller lokal överenskommelse gäller den 1 april som lönerevisionsdag. 

Utvecklingssamtal

I dialogen, till exempel utvecklingssamtal, ska även chefens uppdrag och förutsättningar – befogenheter, stöd i organisationen, förväntningar på tillgänglighet och flexibilitet – diskuteras. Detta för att bidra till mer Hållbara chefer. Även frågor som chefens kompetensutveckling i syfte att tillgodose verksamhetens behov ska diskuteras.

Lönebildningsavtal

Ledarnas lönebildningsavtal är ett sifferlöst processavtal och gäller oförändrat med följande justeringar:

  • Under perioden sker avsättningar för deltidspension med 0,2 procent den 1 maj 2017 och med 0,3 procent den 1 maj 2019. Totalt kommer den årliga premien att uppgå till 2,1 procent efter perioden.
  • Avtalens förhandlingsordning regleras i sin helhet med frister för olika typer av förhandlingar. Vid ogiltigförklaring av uppsägning eller ett avskedande gäller två (2) veckor för lokal förhandling liksom för begäran om central förhandling (senare del träder ikraft den 1 april 2018). Fram till dess gäller en frist om två (2) månader. Begäran om central förhandling avseende 11 § och 12 § MBL ska nå motpart senast en (1) vecka från den dag den lokala förhandlingen avslutades. Samma korta tidsfrist gäller för tvister om tystnadsplikt enligt 21 § MBL och vid så kallad entreprenadsförhandlingar enligt 38 § MBL.
  • Vid egen uppsägning ändrades uppsägningstiden under föregående avtalsperiod. Ett förtydligande har införts där det framgår att de nya tiderna endast gäller för anställningar ingångna efter den 1 maj 2016, såvida man inte kommit överens om annat.
  • Ledarna kommer under de kommande tre åren att tillsammans med Transportföretagen att genomföra ett antal aktiviteter för att informera och utveckla den lokala löneprocessen samt förutsättningarna för Hållbara Chefer.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller Madeleine Warghusen, avtalsansvarig på Ledarna, madeleine.warghusen@ledarna.se.