Fler nyheter
Avtalsnyhet 2 maj 2017

Nytt avtal mellan Ledarna och Fastigo

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Fastigo har tecknat två nya avtal om allmänna anställningsvillkor, I- respektive K-avtalet. Parterna är även överens om att fortsätta det gemensamma arbetet med Hållbara chefer och att genomföra informationsinsatser för att öka kännedomen om Ledaravtalet.

Avtalet om allmänna villkor på I-avtalet gäller från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020. Avtalet om allmänna villkor på K-avtalet gäller från den 1 maj 2017 till och med den 31 mars 2020. Avtalen om lönebildning är inte förändrat och gäller tills vidare för båda avtalen.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma i medlemsföretag inom fastighetsbranschen. 

Nyheter i avtalet

Deltidspension för I-avtalet

Parterna är överens om att avsätta ytterligare premier till deltidspension med 0,2 procent per den 1 april 2017 och 0,3 procent per den 1 april 2019.

Utvecklad lokal lönebildning för chefer

Ledarna och Fastigo är överens om att genomföra informationsinsatser för att stärka och öka medvetenheten om Ledaravtalet och dess intentioner.

Hållbara chefer

Det partsgemensamma arbetet kring Hållbara chefer fortsätter under avtalsperioden. Parterna avser att genomföra en kartläggning av chefers förutsättningar för ett hållbart ledarskap. Det fortsatta arbetet utgår från resultatet av kartläggningen som ska fokusera på chefers hållbarhet över tid avseende organisatoriska förutsättningar, kunskap/kompetens, tydlighet i ansvar, befogenheter och förväntningar.

Förtydligande – arbetstidsmått när tjänsteman avtalat bort sin övertidsersättning

I K-avtalet har vi fått till förtydligande skrivningar angående vad som gäller när en tjänsteman avtalat bort sin övertidsersättning. För en sådan tjänsteman innebär överenskommelsen inte att det ordinarier arbetstidsmåttet utökas. Reglerna om sammanlagd arbetstid, dygnsvila samt veckovila gäller också för denna kategori tjänstemän.

Tjänstledighet för att pröva annat arbete i rehabiliteringssyfte

Ny möjlighet till tjänstledighet för att pröva annat arbete kan beviljas i rehabiliteringssyfte upp till sex månader, har tillkommit i båda avtalen

Ändringar i reglerna om den enskilde tjänstemannen säger upp sig i I-avtalet

För tjänsteman som säger upp sig och har jobbar i fyra år eller längre så är det tre månaders uppsägningstid som gäller från den 1 juni 2017

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch och avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se