Fler nyheter
Avtalsnyhet 11 april 2017

Nytt avtal mellan Ledarna och IA Gruvindustrin

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Industriarbetsgivarna IA har tecknat överenskommelse om löneavtal och allmänna anställningsvillkor samt övriga frågor enligt nedan.

Överenskommelsen gäller från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020. Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom IA:s avtalsområde Gruvindustri (226).

Nyheter i avtalet

Deltidspension

2013 års ”Överenskommelse om delpension” med bilaga rörande avsättningar, ingår i de allmänna anställningsvillkoren och kommer att infogas i avtalstrycket. Ytterligare premier avsätts till deltidspensionen, 0,2 procent från och med 1 april 2017 och 0,3 procent från och med den 1 april 2019.

Utvecklad lokal lönebildning för chefer

Parterna avser att under avtalsperioden på olika sätt stimulera tillämpningen av Ledaravtalet. Kommentarer, stödmaterial, seminarier och företagsbesök samt dialogen om kompetens, är komponenter som kan användas och prioriteras i samverkan med berörda företag. Exempel på frågeställningar under löneavtalets bilaga 2 tas med i avtalstrycket.

Allmänna anställningsvillkor

Redaktionella ändringar
Följande korrigerad lydelse införs i anmärkningarna;

  1. Semestertillägget 0,5 procent förutsätter att tjänstemannen har tjänat in full betald semester. Om så inte är fallet skall semestertillägget uppjusteras genom att 0,5 procent multipliceras med det antal semesterdagar tjänstemannen är berättigad till enligt mom 3 och divideras med antalet betalda semesterdagar som tjänstemannen har intjänat.
  2. Vad övertidsersättning, ersättning per överskjutande timme vid deltidsanställning och restidsersättning beträffar, har divisorerna i § 6 mom 3:2 och 4:1 respektive § 7 mom 3 nedjusterats så att de inbegriper semesterlön.

Hållbara chefer

Det partsgemensamma arbetet fortsätter under avtalsperioden. Parterna avser att under 2017 genomföra en branschvis kartläggning av chefers förutsättningar för ett hållbart ledarskap. Det fortsatta arbetet utgår från resultatet av kartläggningen som ska fokusera på chefers hållbarhet över tid avseende organisatoriska förutsättningar, kunskap/kompetens, tydlighet i ansvar, befogenheter och förväntningar och så vidare. En arbetsgrupp väljer vilka aktiviteter, åtgärder och stöd som ska prioriteras under avtalsperioden.

Arbetsgrupper

Tidigare tillsatt arbetsgrupp om Villkor vid utlandsresor fortsätter sitt partsgemensamma arbete, där även Sveriges Ingenjörer och Unionen ingår. Arbetsgruppen täcker från 2017 även in avtalsområde Stål och Metall, SVEMEK, Sågverk och samt BÄF och har i uppdrag att analysera och sammanställa nödvändiga regleringar som kan gälla utlandsreglemente eller lokala överenskommelser.

Tidigare tillsatt arbetsgrupp om Arbetstid förlängs och omfattas från 2017 även av Gruvor. Uppdraget omfattar arbetstidens längd, förläggning och begränsningsperiod. Referensgrupp med representanter från företagen samt lokala Unionen- och Ledarnaklubbar ska tillsättas. Arbetet ska färdigställas och presenteras före 2018 års utgång.

Framtidens lönebildning

Ledarna avser att sammankalla ett branschöverskridande diskussionsforum under avtalsperioden om framtidens lönebildning och löneavtal, där Industriarbetsgivarna avser delta.

Tillsvidareavtal

Ledarna avser att sammankalla ett branschöverskridande diskussionsforum under avtalsperioden om hur ett löpande arbete med ständiga förbättringar av avtalen skulle kunna se ut och där Industriarbetsgivarna avser att delta.

Mer information

Har du frågor om överenskommelsen är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Leif Nordin, avtalsansvarig på Ledarna, leif.nordin@ledarna.se.