Fler nyheter
Avtalsnyhet 11 april 2017

Nytt avtal mellan Ledarna och IA Massa- och Pappersindustrin

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Industriarbetsgivarna IA har tecknat överenskommelse om löneavtal och allmänna anställningsvillkor samt övriga frågor enligt nedan.

Överenskommelsen gäller från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020. Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom IA:s avtalsområde Massa/Papper (272).

Nyheter i avtalet

Deltidspension

2013 års ”Överenskommelse om delpension” med bilaga rörande avsättningar, ingår i de allmänna anställningsvillkoren och kommer att infogas i avtalstrycket. Ytterligare premier avsätts till deltidspensionen, 0,2 procent från och med 1 april 2017 och 0,3 procent från och med den 1 april 2019.

Utvecklad lokal lönebildning för chefer

Parterna avser att under avtalsperioden på olika sätt stimulera tillämpningen av Ledaravtalet. Kommentarer, stödmaterial, seminarier och företagsbesök samt dialogen om kompetens, är komponenter som kan användas och prioriteras i samverkan med berörda företag. Exempel på frågeställningar under löneavtalets bilaga 2 tas med i avtalstrycket.

Löneseminarier; Den arbetsgrupp som parterna tillsatte 2016, i samverkan med Sveriges Ingenjörer, fortsätter arbetet i syfte att stärka den lokala löneprocessen. Parterna är överens om att genomföra företagsförlagda löneseminarier där den lokala löneprocessen i företaget har en likartad hantering och utformning vad gäller Ledarna vs Sveriges Ingenjörer.

Allmänna anställningsvillkor

  • § 3 Anställning, förtydligande införs under mom 4 om att arbetsgivare måste underrätta berörd lokal facklig organisation gällande anställning för begränsad tid ”även då man har för avsikt att göra detta under tid då anställd genom sin företrädesrätt erhållit en tidsbegränsad anställning om högst fyra månader”.
    Ny kommentarstext; Parternas gemensamma avsikt med underrättelseskyldighet inför tillsvidareanställning, enligt mom 4, är att möjliggöra diskussion kring fråga om bemanningsbehovet kan tillgodoses genom anställning av arbetstagare, som skulle vara företrädesberättigad men erhållit kortare tidsbegränsad anställning.

  • § 4 Arbetstid, under D. Övriga arbetstidsfrågor. Nytt moment 1A; Parternas gemensamma uppfattning är att den totala arbetade tiden, ordinarie arbetstid och övertid, per vecka 
    (7-dagarsperiod) endast i undantagsfall ska överstiga 70 timmar.

  • § 10 Permission och tjänstledighet, mom 2, ny fjärde rubrik med text;
    Delledighet utan föräldrapenning; Med hänvisning till nu gällande regler i Föräldraledighetslagen har den anställde rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills barnet fyllt 8 år eller är äldre men inte avslutat sitt första skolår. Parterna rekommenderar att, i sådan omfattning som är möjlig, bevilja tjänstledighet för icke schemalagd utfyllnadstid för anställda med barn äldre än 8 år.

Hållbara chefer

Det partsgemensamma arbetet fortsätter under avtalsperioden. Parterna avser att under 2017 genomföra en branschvis kartläggning av chefers förutsättningar för ett hållbart ledarskap. Det fortsatta arbetet utgår från resultatet av kartläggningen som ska fokusera på chefers hållbarhet över tid avseende organisatoriska förutsättningar, kunskap/kompetens, tydlighet i ansvar, befogenheter och förväntningar och så vidare. En arbetsgrupp väljer vilka aktiviteter, åtgärder och stöd som ska prioriteras under avtalsperioden.

Arbetsgrupper

Tidigare tillsatt arbetsgrupp om Uppdatering och revidering av Samverkansavtalet fortsätter sitt partsgemensamma arbete, där även Pappers, Sveriges Ingenjörer och Unionen ingår. I arbetet ingår även en översyn av avtalets riktlinjer och hur dessa förhåller sig till nuvarande lagstiftning.

Tidigare tillsatt arbetsgrupp om Skiftbytesregler förlängs. Uppdraget inkluderar kartläggning av befintlig reglering och dess konsekvenser samt att utreda förutsättningarna för lokal dispositivitet gällande övergångsersättningar. Lokala företrädare medverkar i arbetet.

Arbetsgrupp Flexibelt och gränslöst arbete. Ny teknik möjliggör arbete utanför arbetsplatsen. Gränsen mellan arbete och fritid blir otydlig. Arbetsgruppen ska utreda och kartlägga dessa frågeställningar samt hur företagen arbetar i form av riktlinjer, policys, chefsdialog eller på annat sätt. Rapport avlämnas till Förhandlingsrådet före 2017 års utgång.

Framtidens lönebildning

Ledarna avser att sammankalla ett branschöverskridande diskussionsforum under avtalsperioden om framtidens lönebildning och löneavtal, där Industriarbetsgivarna avser delta.

Tillsvidareavtal

Ledarna avser att sammankalla ett branschöverskridande diskussionsforum under avtalsperioden om hur ett löpande arbete med ständiga förbättringar av avtalen skulle kunna se ut och där Industriarbetsgivarna avser att delta.

Mer information

Har du frågor om överenskommelsen är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Leif Nordin, avtalsansvarig på Ledarna, leif.nordin@ledarna.se.