Fler nyheter
Avtalsnyhet 11 april 2017

Nytt avtal mellan Ledarna och IKEM

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Innovations- och kemiarbetsgivarna IKEM har tecknat överenskommelse om allmänna anställningsvillkor, en ny förhandlingsordning och en utökad avsättning till deltidspension. Vi är också överens om att fortsätta det gemensamma arbetet för Hållbara chefer.

Överenskommelsen om allmänna anställningsvillkor gäller från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.  Avtalet om lönebildning är oförändrat och gäller tillsvidare.

Avtalet om allmänna anställningsvillkor omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom IKEM (ej dem som har företagsledande ställning).

Nyheter i avtalet om allmänna villkor

 • Paragrafen om anställning (§ 2) ändras för att reglera visstidsanställningar på ett tydligare sätt.
 • Föräldralönen utökas med ytterligare en månad för de som varit anställda i två år upp till tre år.
 • En förtydligande anmärkning gällande övertid tillförs avtalstexten i § 5:

  Högre lön, längre semester, mom 2:3 
  Anmärkningen till momentets andra stycke utgår och ersätts med följande text: 

  Sådan överenskommelse bör utformas så att dess innebörd tydligt framgår och regelbundet utvärderas i dialog med tjänstemannen.

  Det förutsätter att arbetsgivaren och tjänstemannen inför en överenskommelse gör en bedömning av befattningens karaktär och/eller den mängd arbete som kan förväntas att tjänstemannen har att utföra samt att de anpassar kompensationen i form av lön och/eller semester till den bedömningen. Särskilt inför en nyanställning är det viktigt att en överenskommelse föregås av en sådan bedömning. Vid behov kan den anställde vända sig till sin fackliga organisation för diskussion om bedömning. 

  Under de första sex månaderna av en tidsbegränsad anställning är det i fall där tjänstemannen är oprövad på arbetsmarknaden inte lämpligt att träffa överenskommelse enligt denna bestämmelse.

  En överenskommelse enligt detta moment innebär inte att arbetsgivaren avhänder sig ansvaret för att omfattningen av tjänstemannens arbetstid hålls på en rimlig nivå. En överenskommelse innebär inte heller att tjänstemannen får en utökad skyldighet att arbeta utöver det ordinarie arbetstidsmåttet enligt kollektivavtalet.

Delpension

Parterna är överens om att avsätta ytterligare premier till deltidspensionen.

 • Från den 1 april 2017 avsätts månatligen (löpande) 0,2 procent av pensionsmedförande lön enligt ITP-planen, till en sammanlagd avsättning om 0,9 procent.
 • Från den 1 april 2019 ökar avsättningen med ytterligare 0,3 procent av pensionsmedförande lön enligt ITP-planen, till en sammanlagd avsättning om 1,2 procent.

Avsättningen sker i enlighet med överenskommelsen rörande avsättningar för delpension mellan IKEM – Innovations- och Kemiarbetsgivarna och Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna, Ledarna den 4 mars 2014.

Delpensionspremier för i IKEM inträdande företag

För företag som vid inträde i IKEM blir bundet av kollektivavtal om delpension för första gången eller om en tidigare tillämpning av ett sådant avtal medfört lägre premier än de premier som följer av IKEM:s avtal, gäller följande från och med den 1 april 2017.

 • Vid första lönerevisionen efter att företaget blivit bundet av kollektivavtalet, tillämpas löneavtalet såsom det är överenskommet inklusive eventuella nya avsättningar till delpension.
 • Under det andra till och med det femte årets lönerevisioner efter att företaget blivit bundet av kollektivavtalet, tillämpas löneavtalet inklusive eventuella nya avsättningar till delpension. Därutöver, vilket inte medför någon avräkning från löneökningsutrymmet, utges vid revisionstidpunkten en fjärdedel av den premienivå för delpension enligt kollektivavtalet som gällde vid tidpunkten då bundenhet av kollektivavtalet uppstod.

Företaget kan välja att införa avsättning, för samtliga tjänstemän vid företaget, till delpension i en snabbare takt än vad som anges i avtalet. Det får dock inte medföra någon avräkning från löneökningsutrymmet i gällande löneavtal.

Beträffande verksamhet eller del av verksamhet som övergår från en arbetsgivare till en annan genom en sådan verksamhetsövergång som avses i § 6b anställningsskyddslagen gäller följande när förvärvaren är bunden av kollektivavtal om delpension och överlåtare och förvärvare har byggt ut respektive premienivå olika: När förvärvarens kollektivavtal blir tillämpligt på de övertagna tjänstemännen gäller den premienivå för delpension som framgår av förvärvarens kollektivavtal.

Arbetstidsavtalet

Sist i § 1 mom 1 tillförs ett nytt stycke; 

 • Restid bör planeras så att den inte oskäligt belastar tjänstemannen avseende natt-, dygns- och veckovila.

En anmärkning i § 1, mom 2 och 3 tillförs ett nytt sista stycke;

 • Arbetsgivaren kan inte genom en överenskommelse enligt detta moment befrias från ansvaret för arbetsmiljöfaktorer och tillämpningen av bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Förhandlingsordning

Parterna har enats om att göra om alt revidera förhandlingsordningen och de viktigaste skillnaderna mot tidigare ordning är:

 • Uppkommer en rättstvist om ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande, ska den part som vill driva frågan begära lokal förhandling. Begäran ska nå motparten senast två (2) veckor efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde. Samma tidsfrist gäller vid begäran om central förhandling i frågan.
 • Efter lokal förhandling enligt § 11 eller § 12 MBL (så kallad intressetvist) ska begäran nå motparten senast en (1) vecka från den dag den lokala förhandlingen avslutades. Det gäller också i fråga om tvister om tystnadsplikt enligt § 21 MBL samt vid så kallad entreprenadförhandlingar enligt § 38 MBL.

Denna frist gäller nu på alla företag.

Hållbara chefer

Parterna är överens om att det partsgemensamma arbetet med projekt Hållbara chefer fortsätter under kommande avtalsperiod. Arbetet inleds under 2017 med att gemensamt analysera enkätsvar från branschens chefer för att sedan göra vägval och prioritera hur vi gemensamt går vidare i arbetet gällande Hållbara chefer. Vi kommer även gemensamt att fokusera på Ledaravtalet och dess tillämpning och utveckling med målsättning att verka för att kompetens- och kompetensförsörjningsfrågor inkluderas på ett utökat sätt.

Informationsmaterial lönekartläggning

Parterna har kommit överens om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp med uppdrag att uppdatera det sedan tidigare framtagna partsgemensamma informationsmaterialet angående lönekartläggning med anledning av ändrad lagstiftning i frågan. 

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11/ledarna@ledarna.se eller Anna Nilsson, bransch- avtalsansvarig Ledarna, anna.nilsson@ledarna.se.