Fler nyheter
Avtalsnyhet 20 november 2020

Nytt avtal mellan Ledarna och KFO

Nytt avtal mellan Ledarna och KFO Industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning med mera.

Sveriges chefsorganisation Ledarna och KFO har tecknat en ny överenskommelse gällande allmänna anställningsvillkor.

Avtalet gäller från den 1 november 2020 till och med 31 mars 2023. Där det sista året är uppsägningsbart.

Avtalet om lönebildning, det så kallade Ledaravtalet, är inte förändrat och gäller tillsvidare.

Nyheter i avtalet

Hanteringen vid uppnådd pensionsålder

Med anledning av de förändringar som infördes i Lagen om anställningsskydd den 1 januari 2020 införs nu en ny reglering gällande pensionsavgångar.

§ 1 Avtalets omfattning

Mom 5

Momentet utgår i sin helhet och ersätts av följande text:

För tjänsteman som uppnått den ålder som anges i § 32 a lagen om anställningsskydd eller som anställts vid företaget efter att ha uppnått den för tjänstemannen gällande ordinarie pensionsålder enligt KTP- eller ITP-planen gäller särskilda regler om anställning och sjuklön i § 11 mom 3:4 och § 5 mom 5:1.

Arbetsgivaren och tjänsteman enligt ovan kan därutöver komma överens om anställningsvillkor som avviker från avtalet

§ 2 Anställning

Mom 2:1

Momentets tredje stycke utgår och ersätts av följande text:

Tjänsteman som anställs vid företaget efter det att ha uppnått den ålder som anges i § 32 a lagen om anställningsskydd, får anställas för viss tid, viss säsong eller visst arbete.

§ 5 Sjuklön med mera

Mom 5:1

Momentet utgår i sin helhet och ersätts med följande text:

Tjänsteman som uppnått den ålder som anges i § 32 a lagen om anställningsskydd har inte någon rätt till sjuklön fr o m 15:e kalenderdagen i sjuklöneperioden om inte särskild överenskommelse om det har träffats.

§ 11 Uppsägning

Mom 1:1

Uppsägningstid Momentet utgår i sin helhet och ersätts av följande text:

Uppsägningstiden från tjänstemannens sida är en månad om inte annat har överenskommits eller följer av mom 3:1-4.

Mom 2:1 Uppsägningstid

Momentet utgår i sin helhet och ersätts av följande text:

Uppsägningstiden från arbetsgivarens sida är följande om inte annat följer av mom 3:1-4.

Mom 3:1 Uppsägningstid per den 30 juni 1974

Momentet utgår i sin helhet.

Mom 3:2 Överenskommelse om annan uppsägningstid

Momentet utgår i sin helhet och ersätts av följande text:

Arbetsgivaren och tjänstemannen kan överenskomma om att annan uppsägningstid ska gälla. Om så sker får emellertid uppsägningstiden från arbetsgivarens sida ej understiga den uppsägningstid som anges i 11 § mom 2:1.

Mom 3:4 Uppsägningstid vid fyllda 67 år eller uppnådd pensionsålder och Mom 3:5 Uppnådd pensionsålder

Momentet utgår i sin helhet och ersätts av följande text:

Avslut av anställning vid uppnådd pensionsålder enligt lagen om anställningsskydd

Om arbetsgivaren eller tjänstemannen vill avsluta en tillsvidareanställning vid utgången av den månad då tjänstemannen uppnår den ålder som anges i § 32 a lagen om anställningsskydd (LAS)* eller senare ska arbetsgivaren eller tjänstemannen lämna underrättelse om detta minst en månad i förväg. Anställningen avslutas då en månad efter att underrättelse lämnats, dock tidigast vid utgången av den månad då tjänstemannen uppnår den ålder som anges i § 32 a LAS.

Efter arbetsgivarens underrättelse enligt stycke 1 behöver reglerna om varsel till lokal arbetstagarorganisation, överläggning och förhandling enligt § 33 a LAS inte tillämpas.

*68 år, 69 år fr o m den 1 januari 2023

§ 13 Pensioner och försäkringar

Avsättning till deltidspension

Avsättning till deltidspension sker år 2020 med 0,4 %. Avsättningarna sker inom den för individen tillämpliga KTP- och ITPlösningen.

Partsgemensamma arbetsgrupper

Arbetsmiljö

Parterna formulerar härmed även en viljeinriktning i satsning på arbetsmiljö genom den partsgemensamma arbetsmiljögruppen, vars huvuduppgift för den närmaste tiden skall vara att verka för en långsiktig finansierad lösning som möjliggör partsgemensam arbetsmiljöutbildning.

Inom ramen för arbetsmiljögruppen ska parterna även se över skrivningar kring de anställda tjänstemän med bortavtalad övertid eller oreglerad arbetstid med målet att ta fram avtalsskrivningar och/eller riktlinjer som underlättar hanteringen av arbetstid och arbetsbelastning ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Kompetensutveckling

Parterna inrättar en arbetsgrupp med uppdrag att se över gällande kompetensutvecklingsavtal och vid behov verka för att utveckla avtalet.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 alternativt via Kontakta oss.