Fler nyheter
Avtalsnyhet 7 april 2017

Nytt avtal mellan Ledarna och Livsmedelsföretagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Livsmedelsföretagen har tecknat ett nytt avtal om allmänna villkor för chefer inom Livsmedelsbranschen.

Avtalet gäller från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.

Chefer inom livsmedelsbranschen har krävande och kvalificerade arbetsuppgifter och för att få långsiktigt hållbara chefer krävs tydlighet kring uppdraget, handlingsfrihet och uppbackning från företaget. Det nya avtalet ger goda förutsättningar för detta.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer verksamma i medlemsföretag inom Livsmedelsbranschen. 

Nyheter i avtalet

Tidsbegränsad anställning

Följande text tillförs avtalet om tidsbegränsad anställning:

Avbrytande av tidsbegränsad anställning
Avtal om tidsbegränsad anställning som träffats enligt tjänstemannaavtalet, 2.2 punkterna 1, 3 -6 kan avbrytas i förtid genom att arbetsgivaren eller tjänstemannen lämnar underrättelse om det. Anställningen upphör då en månad efter det att någondera parten skriftligen underrättat motparten om sin avsikt att avbryta anställningen. Möjligheten att låta anställningen upphöra genom underrättelse gäller endast fram till den tidpunkt då tjänstemannen har en sammanlagd anställningstid om sex månader vid företaget. Om den tidsbegränsade anställningen upphör att gälla genom underrättelse från arbetsgivaren, ska arbetsgivaren motivera sitt ställningstagande om tjänstemannen begär det.

Ledaravtalet och förhandlingsordning

Parterna är överens om att göra en översyn av Ledaravtalet. Nuvarande förhandlingsordning kommer också att ses över och vara klar den 31 december 2017.

Nuvarande förhandlingsordning ändras från och med den 1 juni 2017 i punkt 3.4, som reglerar begäran om central förhandling. Följande text införs:

Om part efter avslutad lokal förhandling vill påkalla central förhandling i tvist om ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande eller förklaring att anställningen ska gälla tillsvidare ska central förhandlingsbegäran vara motparten tillhanda inom två veckor från den dag då den lokala förhandlingen avslutats. Försummas detta förlorar parten rätten till förhandling.

Delpension

Ytterligare premier avsätts till deltidspensionen, 0,2 procent från och med 1 april 2017 respektive 0,3 procent från och med den 1 april 2019.

Information om tillämpning av Ledaravtalet

Parterna konstaterar att det finns ett behov av att informera lokala parter om tillämpningen av på central nivå sedan tidigare träffade löneavtal. Ledaravtalet kommer att ses över och revideras. En partsgemensam arbetsgrupp kommer att arbeta med frågan. Information kan ske exempelvis genom partsgemensamma seminarier.

Information om tillämpning av arbetstidsavtal

När det gäller arbetstidsavtalet ser parterna att det finns ett behov av att informera lokala parter om tillämpningen av på central nivå sedan tidigare träffade avtal. En partsgemensam arbetsgrupp kommer att arbeta med frågan. Information kan ske genom seminarier.

Arbetsgrupp om arbetsmiljö

Parterna är överens om att skapa partsgemensam grupp i arbetsmiljöfrågor med företrädare från Livsmedelsföretagen respektive Unionen, Sveriges ingenjörer och Ledarna. Ett övergripande syfte med gruppens arbete under avtalsperioden är att utreda hur man kan underlätta för lokala parter att bedriva ett arbetsmiljöarbete i syfte att minska arbetsskador, olycksfall och sjukfrånvaro i branschen.

Arbete med Hållbara chefer kommer också att diskuteras och tas om hand i gruppen.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Annika Hage Nederström, bransch- avtalsansvarig Ledarna, annika.hage.nederstrom@ledarna.se.