Fler nyheter
Avtalsnyhet 13 juni 2017

Nytt avtal mellan Ledarna och SLA (Skogsbruk)

Sveriges chefsorganisation Ledarna och SLA har tecknat ett nytt avtal om allmänna villkor för chefer inom Skogsbruk. Avtalet gäller från den 1 juni 2017 tills vidare.

Chefer inom skogsbruk har krävande och kvalificerade arbetsuppgifter och för att få långsiktigt hållbara chefer krävs tydlighet kring uppdraget, handlingsfrihet och uppbackning från företaget. Det nya avtalet ger goda förutsättningar för detta.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer verksamma i medlemsföretag inom SLA. 

Nyheter i avtalet

Delpension

Ytterligare premier avsätts till deltidspensionen med 0,2 procent från och med 1 april 2017 respektive 0,3 procent från och med den 1 april 2019

Ledaravtalet

Parterna har enats om en uppdatering av befintligt ledaravtal. Avtalet har kompletterats med frågeställningar som de lokala parterna kan utgå ifrån vid överläggningar med arbetsgivaren om lokal tillämpning och anpassning till den egna verksamheten. Likväl finns frågeställningar att utgå från vid det individuella lönesamtalet.

Arbetsgrupper

Inom SLA har parterna ett flertal arbetsgrupper som ska jobba framöver.

  • Fackligt arbete – Parterna tillsatte i avtalsrörelsen 2012 en arbetsgrupp med syfte att göra en översyn om villkoren för fackligt arbete i branschen. Arbetsgruppens arbete fortsätter under avtalsperioden med syfte att om behov finns ta fram partsgemensamma riktlinjer eller ett avtal.
  • Partsgemensamma kommentarer – Kommentaren ska uppdateras efter nu träffad överenskommelse (gäller Skogsavtalet). Arbetet på övriga avtalsområden ska fortsätta.
  • Förhandlingsordning vid rättstvister – Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp för att se över och modernisera gällande förhandlingsordning vid rättstvister.
  • Jämställda löner – Parterna är överens om att modernisera och uppdatera riktlinjerna ”10 steg mot jämställda löner”.
  • Likabehandling – Ledarna och Unionen tillsammans med SLA ska arbeta fram en partsgemensam skrift som ska kunna användas av företagen i sitt arbete för lika behandling av anställda. Om parterna finner det lämpligt kan även partsgemensamma informationsträffar anordnas.
  • Hållbara chefer – Ledarna och SLA ska tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram partsgemensamma kommentarer till Ledaravtalet. I samband med arbetet kommer även resultatet av den sedan tidigare tillsatta arbetsgruppen för Hållbara chefer att behandlas. Parterna kommer också att se över avtalet för att se på vilket sätt det kan utvecklas med utgångspunkt ur arbetet som genomförts kring Hållbara chefer. Arbetet ska vara slutfört senast vid avtalsperiodens slut. Arbetsgruppen ska härutöver revidera och göra en översyn av Löneavtalet. Arbetet ska vara slutfört senast vid avtalsperiodens slut.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Annika Hage Nederström, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, annika.hage.nederstrom@ledarna.se