Fler nyheter
Avtalsnyhet 11 april 2017

Nytt avtal mellan Ledarna och Sveriges Byggindustrier

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Sveriges Byggindustrier har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer inom byggbranschen. Vi är också överens om att fortsätta det gemensamma arbetet om Hållbara Chefer.

Avtalet om allmänna villkor gäller från den 1 april 2017 till och med 31 mars 2019. Avtalet om lönebildning är oförändrat och gäller tills vidare.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma i medlemsföretag inom byggbranschen.

Nyheter i avtalet

Deltidspension

Parterna är överens om att ytterligare premier till deltidspension avsätts med 0,2 procent per den 1 april 2017 och 0,3 procent per den 1 april 2019.

Utvecklad lokal lönebildning för chefer

Ledarna och Sveriges Byggindustrier är överens om att fortsätta arbeta för att stärka ledaravtalet tillämpning samt uppdatera det befintliga gemensamma informationsmaterialet till Ledaravtalet.

Hållbara chefer

Det partsgemensamma arbetet kring Hållbara chefer fortsätter under avtalsperioden. Parterna avser att genomföra en kartläggning av chefers förutsättningar för ett hållbart ledarskap. Det fortsatta arbetet utgår från resultatet av kartläggningen som ska fokusera på chefers hållbarhet över tid avseende organisatoriska förutsättningar, kunskap/kompetens, tydlighet i ansvar, befogenheter och förväntningar.

Whistleblowing

Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp som kommer följa utvecklingen vad gäller frågan om skydd för arbetstagare som slår larm, så kallad Whistleblowing och om lämpligt föreslå åtgärder.

Avtal om förutsättningar för fackligt förtroendevalda

Ledarna har som enda tjänstemannaförbund tecknat ett nytt kollektivavtal om förutsättningar för fackligt förtroendevalda. Syftet med avtalet är bland annat att lyfta betydelsen av en väl funderande facklig verksamhet för både medarbetare och företag samt att skapa goda förutsättningar för fackligt förtroendevalda att åta sig ett fackligt uppdrag.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch och avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se.