Fler nyheter
Avtalsnyhet 20 april 2017

Nytt avtal mellan Ledarna och Trä- och Möbelföretagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Trä- och Möbelföretagen har tecknat ett nytt avtal om allmänna villkor för chefer inom trä- och möbelindustrin.

Avtalet gäller från den 1 april 2017 tills vidare.

Chefer inom trä- och möbelindustrin har krävande och kvalificerade arbetsuppgifter och för att få långsiktigt hållbara chefer krävs tydlighet kring uppdraget, handlingsfrihet och uppbackning från företaget. Det nya avtalet ger goda förutsättningar för detta.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer verksamma i medlemsföretag inom trä- och möbelföretagen.

Nyheter i avtalet

Förhandlingsordning

Tidigare gällande förhandlingsordning ersätts av en heltäckande förhandlingsordning mellan Trä- och Möbelföretagen och Ledarna.

Den största skillnaden är preskriptionstiderna för att begära lokal och central förhandling i tvister om ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande. Med de nya reglerna ska begäran om lokal förhandling nå motparten inom två veckor från det att uppsägningen eller avskedandet skedde. Begäran om central förhandling ska på samma sätt nå motparten senast två veckor från den dag den lokala förhandlingen avslutades

En annan stor förändring är preskriptionstiden vid centrala MBL-förhandlingar som nu är en vecka från det att den lokala förhandlingen avslutats.

För att ge möjlighet till att ställa om våra rutiner är parterna överens om att den nya förhandlingsordningen träder i kraft den 1 september 2017.  

Delpension

Ytterligare premier avsätts till deltidspensionen, 0,2 procent från och med 1 april 2017 respektive 0,3 procent från och med den 1 april 2019.

Förändringar i arbetstidsavtalet

I det nya avtalet har § 2 Mom. 1 fått en ny lydelse som innebär att begränsningsperioden utökas från en till tre månader (alternativt 12 veckor). Den genomsnittliga arbetstiden under begränsningsperioden får precis som tidigare inte överstiga 40 timmar men arbetsgivaren har nu möjlighet att parera toppar och dalar i produktionen lite friare under en tremånaderscykel. De begränsningar som finns är:

  • Arbetstiden en enskild dag kan högst utökas med två timmar.
  • De extra timmarna skall ligga i anslutning till ordinarie arbetstid.
  • Den totala arbetstiden en helgfri vecka får inte överstiga 48 timmar.
  • Den genomsnittliga arbetstiden under hela tremånadersperioden är 40 timmar per helgfri vecka.

Som kompensation för detta får tjänstemannen 60 minuter betald ledig tid per vecka som utökas till 48 timmar. Utökas veckan mindre så minskas kompensationen i motsvarande mån (en 44 timmarsvecka ger alltså 30 minuters kompensation). Utöver detta så får man naturligtvis kortare arbetsveckor under en del av tremånadersperioden eftersom den genomsnittliga veckoarbetstiden fortfarande är 40 timmar.

Förändringar av arbetstiden ska MBL-förhandlas och efter avslutad förhandling gäller en varseltid om 14 kalenderdagar innan det nya schemat kan börja gälla. När det gäller utlägg av kompensationsledigheten så ska den ske under innevarande kalenderår efter samråd med lokal klubb.

Arbetsgrupp

En arbetsgrupp har bildats för att se över möjligheterna att slå ihop Trä- och Möbelföretagens två avtal för Träindustrin respektive Stoppmöbelindustrin. Arbetet kommer att påbörjas efter sommaren och mynna ut i en rapport senast vid utgången av september månad 2019.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Annika Hage Nederström, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, annika.hage.nederstrom@ledarna.se.