Fler nyheter
Avtalsnyhet 28 juni 2019

Nytt avtal mellan SKL och Ledarna

Sveriges chefsorganisation Ledarna och SKL har träffat ett avtal om villkor för arbetstagare vid särskilda krishändelser i kommuner och regioner.

Avtalet gäller från den 1 juli 2019 och tills vidare och omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer verksamma inom SKL:s avtalsområde.

Nyheter i avtalet:

 • Avtalet är tillämpligt i särskilt svåra kriser.
 • Begreppet krishändelser definieras i avtalet.
 • För att avtalet ska träda i kraft krävs att flera särskilda villkor är konstaterade och att personalförsörjningen inte går att upprätthålla inom ramen för de avtal som arbetsgivaren normalt har.
 • Beslut om avtalets ikraftträdande fattas i särskild ordning av SKL och Sobona.
 • Arbetstagarorganisationerna ska informeras om de beslut som påverkar dem och dess medlemmar.
 • När avtalet är i kraft gäller särskilda arbetstidsregler om en arbetstid på max 48 h/v under en fyraveckorsperiod. ATL gäller inte under krisavtalets aktivering.
 • En särskild krisersättning om 120 % utöver ordinarie lön utges såväl för hela arbetstiden.
 • Även restid och restidsersättning omfattas av det nya avtalet. Sådan ersättning uppgår till 75 %.
 • I avtalet finns särskild bestämmelse om återhämtningstid och ersättning för denna efter kristjänstgöringstidens slut.
 • Hela ersättningen är såväl pensions- som semesterersättningsgrundande.
 • I avtalet definieras också arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vad gäller bemanning mm.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11.