Fler nyheter
Avtalsnyhet 20 oktober 2017

Nytt avtal om flexpension mellan Almega Medieföretagen och Ledarna

Ledarna har tecknat ett nytt kollektivavtal om flexpension som ger medlemmar inom mediasektorn en förstärkning av pensionskapitalet i framtiden. Överenskommelsen träder i kraft den 1 nov 2017 och då börjar avsättningarna till förstärkt pension.

Den 1 november 2017 avsätts 0,2 procent och den 1 maj 2018 avsätts ytterligare 0,2 procent. Konstruktionen i överenskommelsen är att en premie avsätts från och med 2017 för att sedan successivt byggas ut med ett års fördröjning i förhållande till övriga avtalsområden inom Svenskt Näringsliv för att slutligen bli 2 procent.

Överenskommelsen om flexpension handlar även om möjligheten till ett flexiblare pensionsuttag från 62 år. Oavsett om du väljer att jobba heltid fram till ordinarie pensionsålder eller om du varvar ner från 62 år, så får du den kompletterande avsättningen till tjänstepension.

Ändringar i allmänna villkor som hänger ihop med flexpensionsförhandlingarna

Förhandlingsordningen

Den nya förhandlingsordningen syftar till att få en snabbare process vid rättstvister om ogiltighet vid personliga skäl och avsked. Vid dessa ärenden har man efter avslutad lokal förhandling två veckor på sig att begära central förhandling. I övriga rättstvister gäller två månader.

Semesterlön

Om en medarbetare som säger upp sig själv men dessförinnan har fått ut för mycket semesterlön. görs avdrag på lönen eller semesterersättningen under uppsägningstiden. Tidigare kunde inte arbetsgivaren ensidigt kvitta när en medarbetare tagit ut för mycket semesterlön.

Anställningsvillkor

När det gäller provanställning så finns det inte längre några särskilda krav på att prövobehov.

Ytterligare en ändring i avtalet är avbrytande av visstidsanställningar. En visstidsanställning kan upphöra genom att arbetsgivaren eller den anställde lämnar underrättelse därom. Anställningen upphör då en månad efter det att någondera parter underrättat motparten om sin avsikt att avbryta anställningen. Denna möjlighet gällen endast fram till dess den anställde har en sammanlagd anställningstid om sex månader vid företaget.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch och avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se.