Fler nyheter
Avtalsnyhet 12 maj 2023

Nytt avtal: Ledarna och Almega Säkerhetsföretagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Almega Säkerhetsföretagen har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer.

Avtalet gäller från den 1 maj 2023 till och med 30 april 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma i medlemsföretag som sysslar med bevakning, hemlarm, värdetransporter, parkering samt säkerhetsteknik.

Redaktionella ändringar i avtalet

1.3 Uppnådd pensionsålder

För tjänstemän som uppnått 69 års ålder kan arbetsgivaren och tjänstemannen komma överens om att andra anställningsvillkor ska gälla än de som framgår av detta avtal.

1.6 PTK-L

“Omställningsavtalet” ersätts med ” Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK”.

Paragrafen får ny lydelse.

2.3 Omvandlingsregel för vikariat och avtalad visstid

Anteckningen ändras i stycke två så att ”allmän” byts mot ”särskild”.

§ 13 Uppsägning

13.3.7 Upphörande av anställning vid 67 år – samt anmärkning om avtalad pensionsålder (65 år)

Paragrafen får ny lydelse med korrigerad pensionsålder till 69 år.

13.4

Rubriken ändras och punkten ändras i enlighet med överenskommelse av den 30 mars 2023 och får ny lydelse.

§ 14 Giltighetstid

Paragrafen får följande lydelse.

”Detta avtal gäller för tiden 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025.

Bilaga 7 Riktlinjer vid avlöning med timlön för tjänstemän

Bilagan får ny lydelse.

Övrigt

  • 2023 ökas inte avsättningen till flexpension. Avsättningen är kvar på 1,1 procent. I enlighet med och efter de principer som fastslagits i överenskommelsen av den 22 februari 2017 avsätts ytterligare 0,2 procent till flexpension i Tjänsteföretag från och med den 1 maj 2024. Avsättningen uppgår därmed till 1,3 procent från och med den 1 maj 2024.
  • För företag som varit medlemmar i Säkerhetsföretagen per den 30 november 2020, enligt bilaga 2, görs, utöver den ordinarie avsättningen till flexpension i Tjänsteföretag, från och med den 1 maj 2023 till och med 30 april 2024 en kompletterande avsättning på 0,8 % för samtliga tjänstemän. Avsättningen uppgår därmed till sammanlagt 1,9 %.

    Från och med den 1 maj 2024 minskas den kompletterande avsättningen, utöver den ordinarie avsättningen till flexpension i Tjänsteföretag, från 0,8 % till 0,7 % för samtliga tjänstemän. Avsättningen från och med den 1 maj 2024 uppgår därmed till sammanlagt 2 %.

    Parternas överenskommelse den 29 december 2020 § 2 om införande av flexpension i Tjänsteföretag på avtalsområdet är, med undantag från storleken på den kompletterande avsättningen, som regleras av ovan stycken, fortsatt gällande.
  • Ledarnas löneavtal, Ledaravtalet, gäller fortsatt tills vidare.
  • Ett gemensamt partsarbete genomförs under avtalsperioden med syfte att förbättra chefers hållbarhet samt hur Ledaravtalet ska få en bättre tillämpning.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Lars Rosenlind, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, lars.rosenlind@ledarna.se

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/kollektivavtal