Fler nyheter
Avtalsnyhet 11 maj 2023

Nytt tilläggsavtal gällande dygnsvila: Ledarna och SKR samt Sobona

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona är överens med Allmän kommunal verksamhet om tilläggsöverenskommelse om dispensförfarande om dygnsviloregler.

Sveriges chefsorganisation Ledarna blir bunden av de kommande dygnsviloregler samt tilläggsavtalet via medlemskap i förbundsområde OFR, Allmän kommunal verksamhet inom kommuner och regioner och Sobona.

De nya dygnsviloreglerna gäller från 1 oktober 2023. Tilläggsöverenskommelsen gäller från 1 februari 2024.

Bakgrund

Under november 2022 kom fackliga parter och Sveriges kommuner och regioner och Sobona överens om skärpta regler för dygnsvila för anställda i kommuner, regioner och kommunala företag.

Kortfattad innebär reglerna att arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod.

För verksamheter som har ansvar för liv, hälsa och säkerhet kan undantag göras vid planerad förläggning och vid oförutsedda händelser vid särskilda skäl.

Den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour får högst vara 20 timmar.

Tilläggsöverenskommelse om dispensförfarande gäller från den 1 februari 2024

För vilka verksamheter gäller tilläggsdokumentet?

Den 5 maj 2023 kom parterna överens om en tilläggsöverenskommelse för främst räddningstjänstpersonal, personliga assistenter och LSS-verksamhet. Tillägget är i huvudsak lik den överenskommelse som träffades i november 2022. Skillnaderna mot tidigare är:

  • För räddningstjänsten innebär tilläggsöverenskommelsen ett dispensförfarande. Det betyder att vid behov av att förlägga arbete i kombination med jour kan ansöka om dispens. Dispens innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour i vissa fall kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar.
  • För personliga assistenter, ledsagare och avlösare är det möjligt att under vissa förutsättningar överstiga 20 timmar om det är nödvändigt för att säkerställa omsorgstagarens rättigheter och friheter enligt lag. Beslut om sådan avvikelse kan endast fattas då inga andra rimliga åtgärder står till buds.

Hur går dispensförfarandet till?

  • I samband med begäran om dispens ska arbetsgivaren redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits för att arbetstid enligt AB ska kunna förläggas och en beskrivning av varför det inte är möjligt.
  • Sedvanlig MBL-förhandling ska genomföras innan.
  • Det är den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt bolag som fattar beslut om att begära dispens. 
  • Beslut om dispens bereds av berörda centrala parter och beslut fattas av Centrala parters arbetstidsnämnd.

Vidare står i tilläggsavtalet att dispensförfarandet ska tillämpas restriktivt, med det menas att möjligheter att bemanna verksamheten har prövats.

Det är verksamhetens behov som bedömningen utgår ifrån. Undantag beviljas för längst ett år i taget.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Mardjan Dubois, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, mardjan.dubois@ledarna.se

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal