Fler nyheter
Avtalsnyhet 20 april 2017

Nytt tjänstemannaavtal mellan Ledarna och TEKO

Sveriges chefsorganisation Ledarna och TEKO har enats om att göra ändringar i tjänstemannaavtalet, specifikt i Avtal om allmänna anställningsvillkor och i överenskommelsen om ersättning för förskjuten arbetstid, jourtid och beredskapstjänst.

Ändringarna gäller från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020. I Samarbetsavtalet, som gäller tillsvidare, sker vissa redaktionella förändringar.

Avtalen omfattar samtliga Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom TEKO:s avtalsområde.

Nyheter i avtalen

Hållbara chefer

Det partsgemensamma arbetet med Hållbara chefer fortsätter. Arbetsgruppen ”Hållbara chefer – Goda exempel”, som tillsattes 2013, får i uppdrag under avtalsperioden att hålla partsgemensamma seminarier i ämnet. 

Deltidspension

Parterna är överens om att avsätta ytterligare premier till deltidspensionen, 0,2 procent från och med den 1 april 2017 respektive 0,3 procent från den 1 april 2019, utöver den nu gällande avsättningen på 0,8 procent.

För företag som blir medlemmar i TEKO och som inte tidigare omfattats av system med deltidspension eller som har haft lägre sådan premienivå än som gäller för medlemmar i TEKO gäller följande: Företaget har 7 år på sig att stegvis komma upp till den nivå på premier för deltidspension som enligt avtal gäller för medlemmar i TEKO (full premie). Dock ska premierna ökas med minst 0,1 procent per år upp till full premie. 

Anställningsformer

Förändringar har gjorts kring reglerna om visstidsanställningar. Arbetsgivare och tjänsteman kan träffa avtal om visstidsanställning om minst en månad och högst 24 månaders anställningstid under en treårsperiod. Fram till den tidpunkt tjänstemannen har en sammanlagd anställningstid om sex månader vid företaget kan tjänstemannen respektive arbetsgivaren avsluta en visstidsanställning genom att skriftligen underrätta motparten. Anställningen upphör en månad efter den skriftliga underrättelsen. 

Föräldralön

Ny skrivning i avtalet möjliggör ett mer flexibelt uttag av föräldralön. Lokala överenskommelser mellan parterna krävs. 

Beredskap

Parterna har enats om nya skrivningar i riktlinjerna rörande ersättning för beredskapstjänst. Förändringarna beskriver bättre hur beredskapstjänstgöring kan se ut med de utmaningar och möjligheter våra tekniska hjälpmedel förser oss med. Ersättningen för tillgängligheten på distans och via mobilt hjälpmedel tydliggörs. Gällande fredag kväll så höjs ersättningen på det sättet att den likställs och lyfts upp till övriga helgens nivåer. 

Semester

För företag där man lokalt enats om att tillämpa sammanfallande intjänande- och semesterår har parterna kommit överens om att erhållen semesterlön vid sammanfallande intjänande- och semesterår, vid anställningens upphörande, kan avräknas från såväl semesterersättning som lön om semesterdagarna inte tjänats in. Löneavräkningen får dock inte göras om anställningen upphör på grund av arbetsbrist, sjukdom eller att arbetsgivaren åsidosatt sina skyldigheter enligt lagen om anställningsskydd.

Semesterlön för sparade semesterdagar beräknas i fortsättningen efter nuvarande intjänandeårs sysselsättningsgrad. 

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Peder Bertilsson, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna, peder.bertilsson@ledarna.se.