Fler nyheter
Debatt 28 april 2022

Äldreomsorgen blir inte bättre av att smutskasta chefer

Hur skapas diskussion genom smutskastning? Det frågar Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller i en replik till Malin Lernfelt, BLT.
Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Malin Lernfelt vill liksom Kommunal diskutera hur vi skapar de bästa förutsättningarna för en god arbetsmiljö och en väl fungerande äldreomsorg, blt.se. Det är bra, men uppnår man det genom att smutskasta chefer? Eller sker det genom att visa respekt och tillit till både chefer och medarbetare? Ska vi komma till rätta med de problem som Malin Lernfelt lyfter och som Kommunal säger sig vilja beskriva med filmen ”Skit händer” är det givna svaret naturligtvis det senare.

Malin Lernfelt menar att jag ansträngt mig för att tolka filmen negativt. Medarbetaren i filmen förs första dagen på jobbet upp till höjdarvåningen där cheferna framställs som galna, minutkontrollerande fårskallar. Det är rent chefsförakt. Ledarna har de senaste dagarna fått många reaktioner från chefer som upplever filmen ”Skit händer” som orättvis och generaliserande mot en hel yrkeskår. Det är chefer som jobbar hårt för att tillsammans med medarbetarna skapa en god arbetsplats med driv och engagemang hos alla oavsett roll. Jag menar att vi som deltar i det offentliga samtalet har ett stort ansvar för vilka attityder och signaler vi sänder.

Ledarna ser liksom Malin Lernfelt att offentlig sektor, och inte minst äldreomsorgen, rymmer många utmaningar och att både medarbetare och chefer behöver få bättre förutsättningar. Vi tror att det förändringsarbetet sker bäst genom att visa respekt för våra respektive uppdrag och bidrag för att helheten ska fungera. Vi ser från vårt chefsperspektiv att det behöver till ett större engagemang för chefers förutsättningar för att skapa en god arbetsmiljö.

Vi driver följande:

  • Flytta fokus från chefen som individ och granska organisationen och de förutsättningar som cheferna arbetar under.
  • Synliggör chefers arbetsmiljö. Arbetsgivare har skyldighet att förebygga ohälsosam arbetsbelastning också för chefer.
  • Se över chefsuppdragens innehåll och avlasta chefer de uppgifter som inte hör till chefsuppdraget.
  • Ge chefer tillgång till anpassade stödfunktioner. I slimmade organisationer har många chefer fått ett för tungt administrativt ansvar.
  • Minska antalet medarbetare i orimligt stora medarbetargrupper och anpassa antalet till vad verksamheten kräver och är lämpad för.
  • Se över processer och strukturer så att chefsuppdragen upplevs möjliga att hantera.
  • Se till att chefer, oavsett nivå, har tillgång till beslutsfattare på nästa nivå för dialog och informationsutbyte.

Ger vi ledarskapet rätt förutsättningar är mycket vunnet och det kommer att få stor betydelse för alla på arbetsplatsen. Tillsammans kan vi undvika att ”skit händer”.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Debattartikeln är publicerad hos helagotland.se