Fler nyheter
Debatt 12 maj 2022

Avskaffa tidsbegränsade chefsförordnanden

Avskaffa tidsbegränsade chefsförordnanden vid nyanställning inom kommunal sektor. Förordnanden skapar en ryckighet och osäkerhet som underminerar chefskapet. Att vara chef är ett yrke i sig och chefer behöver trygga villkor och rätt förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap.

Chefsförordnanden är ett tillfälligt chefsjobb och finns oftast inom ramen för en tillsvidareanställning. Motivet från arbetsgivaren är ökad flexibilitet i organisationen. Men problemen med dessa anställningsvillkor är många. De regleras inte i lag eller kollektivavtal. Därmed blir det enskilda avtalet mycket viktigt för chefens villkor och trygghet. Kommuner använder ofta förordnanden vid nyanställning, med en oklar grundanställning, för att lättare kunna flytta på en chef vid brutet förtroende. Korta förordnanden skapar ryckighet och oklarhet i ledarskapet medan långa förordnanden är obegripliga när saklig grund borde gälla vid avslut eller omplacering.

Chefer är arbetsgivarens representant och då krävs dennes förtroende. Ett tidsbegränsat förordnande ger signaler om att arbetsgivarens förtroende för chefen är kortsiktigt och visar på en bristande insikt om hur viktigt ledarskapet är. Det skapar också osäkerhet när medarbetarna inte vet om chefen får stanna.

Forskning visar att hög chefsomsättning kan leda till hög personalomsättning. Medarbetarna litar inte på att nya chefer kan identifiera, adressera, och arbeta med de stora organisatoriska svårigheterna och planera för förändringar och lösningar. Det får konsekvenser för både den enskilda verksamheten och för organisationen, eftersom man riskerar att inte hänga med i samhällsutvecklingen. Hög chefsomsättning försvårar ett långsiktigt arbete med verksamheten och att utvecklingsarbetet blir lidande.

Kommuner och regioner står inför stora utmaningar. Det saknas 28 000 chefer i välfärden. De arbetsgivare som vill ha de bästa cheferna måste erbjuda långsiktiga och stabila förutsättningar med trygga villkor så att chefer vågar ta de tuffa besluten. Chefer med rätt förutsättningar skapar bättre arbetsmiljö, bättre kvalitet och bättre resultat. Förutsättningarna är också viktigt för att öka chefsyrkets attraktivitet. Vi behöver fler goda ledare till offentlig sektor.

Våra råd till kommuner och regioner är därför att avskaffa tidsbegränsade chefsförordnanden vid nyanställning. Det är också viktigt att granska organisationen och chefens förutsättningar. Det måste vara möjligt att vara en bra chef och hålla över tid.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna