Fler nyheter
Debatt 4 september 2023

Chefen ska vara specialist på att leda

REPLIK. Malin Lernfelt skriver i sin krönika Dags att vända ryggen åt ledarskapsmånglarna (19/8) att vara chef inte är ett yrke i sig och att ledarskapskurser inte kan förbättra ett bristande ledarskap. Texten visar på ett chefs- och kunskapsförakt och en bristande förståelse för hur viktigt rätt förutsättningar är för att kunna utöva ett gott ledarskap.
Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Sveriges chefsorganisation Ledarna är överens med Malin Lernfelt om behovet av ett gott ledarskap i offentlig sektor. Vi vet också att det är bra när chefer är trygga i sig själva och är goda lyssnare. Men till skillnad från Malin Lernfelt vet vi att chef är ett yrke i sig. Chefer behöver ha en djup förståelse för den verksamhet de leder men det är inte självklart att den mest kompetenta specialisten är den bäst lämpade chefen. Chefer ska vara specialister på att leda.

Genom de undersökningar som Ledarna regelbundet gör vet vi att chefer i offentlig sektor trivs i sina uppdrag. 9 av 10 chefer upplever arbetet som meningsfullt. Att vara chef är både roligt och stimulerande. Det förutsätter ständig utveckling och innebär krävande och kvalificerade uppgifter. Men för att nå resultat behöver även de skickligaste chefer ha rätt organisatoriska förutsättningar. Att vara chef är ett komplext uppdrag och en roll som kräver sin specifika kompetens.

Ledarna har länge påtalat att välfärdens chefer allt för ofta saknar rätt förutsättningar. Vi vet vad chefer och ledare i offentlig sektor behöver: rimligt stora arbetsgrupper, ett tydligt mandat, tid för återhämtning och reflektion. Alltför många av våra medlemmar vittnar om att de förutsättningarna inte finns på plats. I stället är chefsuppdragens innehåll ofta otydliga, stödfunktioner har rationaliserats bort och i dagens slimmade organisationer får chefer ett alltför tungt administrativt ansvar. Medarbetargrupperna är för stora och ofta saknas tillgång till beslutsfattare på nästa nivå för dialog och stöd.

Våra medlemmar har ett genuint intresse för ledarskap. I alla chefsroller med medarbetaransvar är förmågan att leda människor central. Den förmågan kommer inte per automatik. Även chefer behöver kompetensutveckling. Samtidigt vet vi att få chefer prioriterar sig själva när det kommer till sin egen kompetensutveckling. I vår undersökning Framtiden efter det nya normala svarar hälften av cheferna att det finns planer för varje medarbetares kompetensutveckling men bara var fjärde att hade det för sig själv. Att chefer skulle okynnesutbilda sig stämmer helt enkelt inte.

För att vara en bra chef måste man vara trygg, visst, men trygga ledare förutsätter också trygga organisationer. Säkerställ att chefer i offentlig sektor har rätt förutsättningar.

Ledarna rekommenderar offentlig sektor följande för att göra det möjligt att utöva ett gott ledarskap:

  • Granska organisationen och chefernas förutsättningar.
  • Synliggöra chefers arbetsmiljö. Arbetsgivare ska förebygga arbetsbelastning också för chefer. Ge chefer möjlighet att hålla över tid.
  • Ta bort uppgifter som inte hör till uppdraget.
  • Ge chefer tillgång till stödfunktioner för att minska det administrativa ansvaret.
  • Minska medarbetargrupperna, anpassa antalet till vad verksamheten kräver.
  • Se över processer och struktur så att uppdraget upplevs hanterbart.
  • Se till att chefer, oavsett nivå, har tillgång till beslutsfattare på nästa nivå för dialog och informationsutbyte.

Åtgärdas detta finns goda förutsättningar för att det skapas en bra arbetsmiljö både för chefer och medarbetare och i förlängningen leder det till kvalitativ verksamhet inom offentlig sektor.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Läs repliken på nsk.se: Chefen ska vara specialist på att leda