Fler nyheter
Debatt 14 maj 2020

Cheferna lämnas utanför i äldreomsorgslyftet

Regeringen lämnar Sveriges chefer utanför i sina förslag till krispaket under coronapandemin. Senast i tisdags kom förslag, äldreomsorgslyftet. Dessvärre kan vi konstatera att varken cheferna eller ledarskapet är omnämnda i regeringens satsning. Det skriver Andreas Miller, förbundsordförande för chefsorganisationen Ledarna.

Äldreomsorgslyftet innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid för att möjliggöra fler fasta anställningar. Satsningen är på sammanlagt cirka 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021. Arbetsmarknadens parter, SKR och Kommunal, presenterade i går en överenskommelse om tillsvidareanställning på heltid, som beräknas leda till 10 000 nya tillsvidareanställda vårdbiträden och undersköterskor.

Kommer inte råda bot

Regeringen konstaterar att situationen var ansträngd redan före coronapandemin. Men bemanningen är långt ifrån den enda utmaningen. Smittspridningen av covid-19 på äldreboenden och inom vården aktualiserar vikten av ledarskap och goda förutsättningar för chefer inom regioner och kommuner, varför enbart en satsning på utbildning inte kommer att råda bot på de problem chefer inom äldreomsorgen brottas med.

Psykisk ohälsa

Chefer och det ledarskap de utövar är själva grunden för en fungerande verksamhet. Inte minst för hur arbetsförhållandena och klimatet i övrigt upplevs av medarbetarna. Faktorer som är avgörande för att attrahera och bibehålla personal och därmed säkra bemanningen.

Arbetsmiljöverket uppmärksammade redan 2013 enhetschefernas ohållbara situation inom just äldreomsorgen. En situation som också kvarstod vid en nationell tillsyn 2017. Främst pekade verket på den höga arbetsbelastningen och risken för att drabbas av psykisk ohälsa bland chefer.

Negativa konsekvenser

Detta är chefer, som redan före coronapandemin, ofta hade dubbelt så stora medarbetargrupper i jämförelse med arbetsområden där majoriteten chefer är män.

Enligt Ledarnas studie Lönlöst att ta ansvar? har chefer i äldreomsorgen personalansvar för så många som 36 medarbetare. Samtidigt kännetecknas dessa verksamheter av ansträngd ekonomi och alldeles för lite organisatoriskt stöd för cheferna. Det råder en obalans mellan de krav som ställs på chefer och de resurser som chefer får för att utföra sitt arbete.

Att ha personalansvar för ett stort antal medarbetare innebär inte bara ökade påfrestningar på chefernas arbetsbelastning och verksamhetens resultat, utan också för relationen till medarbetarna och deras arbetsmiljö. Tidigare studier visar att chefer som har många underställda generellt upplever sin egen arbetsmiljö som sämre, men också att medarbetare i stora grupper får mindre stöd och återkoppling på sitt arbete och har en sämre relation till sin chef. Det leder i sin tur till minskat engagemang, lägre grad av nöjdhet med jobbet och ökad personalomsättning. Detta är inte något som enbart utbildning på arbetstid kommer att råda bot på.

Effektivt ledarskap

Ledarna menar att för att ha en fungerande verksamhet, en god arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsplats är det nödvändigt att uppvärdera ledarskapet och dess betydelse.

Ledarna är positiva till den satsning som regeringen gör i och med äldreomsorgslyftet och överenskommelsen om att skapa fler heltidstjänster. Men glöm inte bort chefernas betydelse för en god arbetsmiljö. Det finns ett flertal åtgärder som bidrar till att förbättra förutsättningarna för att chefer ska kunna hantera alla delar av sitt uppdrag och kunna vara effektiva i sitt ledarskap.

Viktiga åtgärder

Alla problem för chefer inom äldreomsorgen kan inte lösas med finanspolitiska åtgärder men några kan det. Här följer de åtgärder som Ledarna ser som de allra viktigaste där finanspolitiska resurstillskott kan spela en avgörande roll.

Chefer inom äldreomsorgen måste:

  • få personalansvar för ett rimligt antal medarbetare
  • få förbättrad tillgång till stödfunktioner i sitt chefsuppdrag
  • få en avsevärt bättre egen arbetsmiljö.

Arbetsgivarna behöver både ge chefer bättre stöd i den nuvarande krisen och förbättra deras arbetsvillkor för att skapa högre beredskap inför kommande kriser.

Andreas Miller
förbundsordförande, Ledarna

Läs debattartikeln hos altinget.se: Ledarna: Cheferna lämnas utanför i äldreomsorgslyftet