Fler nyheter
Debatt 19 juni 2013

Framtidens chefer kan fly kommunerna

Arbetsgivare i kommuner och landsting brottas med att rekrytera kvalificerad arbetskraft i allmänhet och chefer i synnerhet. De kommande åren behöver sektorn rekrytera fler än 400 000 medarbetare i skarp konkurrens med andra arbetsgivare i näringsliv och ideell sektor.

Samtidigt pågår förhandlingar om att ändra nivåerna för tjänstepensionen i kommuner och landsting. Enligt Ledarnas beräkningar är det i i storleksordningen 30 000 chefsjobb som Sveriges Kommuner och Landsting nu väljer att drastiskt försämra villkoren för.

Det gäller chefer som tidigare fått en tjänstepension som kompenserat för en relativt långsam och sen lönekarriär – chefer som går den långa vägen, internrekryteras och blir chefer en bit in i sin yrkeskarriär. Många av cheferna är kvinnor som väljer att satsa på ett chefsjobb först efter småbarnsåren.

De nu planerade förändringarna i pensionsvillkoren främjar inte bilden av kommuner och landsting som en attraktiv arbetsgivare. Tvärtom. Förslaget innebär en kännbar försämring i den framtida pensionen för personer som överväger att ta sig an ansvarsfulla chefsuppdrag. Ledarna, Sveriges chefsorganisation, ser att de förändrade villkoren kommer att ha allvarliga konsekvenser för chefsförsörjningen i Sverige. För hur ska den offentliga sektorn kunna locka till sig de bäst lämpade chefsämnena om man nu raserar det som utgjort en av de grundläggande delarna i ersättningen för chefstjänsterna, nämligen en hyfsad pension?

Redan i dag dras den offentliga sektorn med stora problem när det gäller arbetsgivarvarumärket och har därmed en stor utmaning i att attrahera nästa generation chefer och medarbetare. I slutändan handlar de nu pågående förhandlingarna om vilket erbjudande Sveriges kommuner och landsting tänker komma med till unga ledartalanger som söker meningsfulla uppdrag med rimliga, konkurrenskraftiga villkor.

Det vore förödande för förtroendet för kommuner och landsting som arbetsgivare om man nu i grunden försämrar pensionsvillkor för chefstjänster som redan nu ratas och väljs bort av den nya generationen. Många av uppdragen upplevs som tuffare och med sämre villkor än motsvarande befattningar hos arbetsgivare på den privata sidan.

Förhandlingarna handlar inte bara om vilka chefer och vilket ledarskap vi vill ha i den offentliga sektorn. Det som står på spel är Sveriges framtida välfärd. För utan chefer med förutsättningar att utöva ett gott ledarskap är risken stor att verksamheterna inte klarar av att leva upp till de krav på effektivitet och hög kvalitet som efterfrågas i allt högre grad, nu och framöver. Det i sin tur undergräver trovärdigheten för Sveriges kommuner och landsting som arbetsgivare och i förlängningen förtroendet för hela den offentliga sektorn.

Annika Elias, ordförande Ledarna
Anna Nilsson, avtalsansvarig Ledarna

Läs artikeln i Dagens Samhälle: Framtidens chefer kan fly kommunerna