Fler nyheter
Debatt 9 februari 2024

Ge chefer rätt verktyg för att driva en hållbar omställning

Skapa tydliga mål för grön omställning inom offentlig sektor och ge cheferna de verktyg de behöver för att arbeta mot dessa mål, föreslår Andreas Miller, förbundsordförande för Ledarna.
Andreas Miller.

Omställningen tillett mer hållbart samhälle innebär stora förändringar för offentlig sektor. Om vi ska få till en effektiv hållbar omställning behöver chefer på alla nivåer vara rustade för, och ha rätt förutsättningar för, att leda i förändring.

Framgångsrik förändringsledning är helt central för att åstadkomma tillväxt och hållbar utveckling inom offentlig sektor. Chefer spelar en viktig roll när det gäller att navigera genom förändringsprocesser. Men allt för ofta finns det brister i deras möjligheter att hantera dessa.

En av utmaningarnaär att cheferna saknar rätt förutsättningar för att bedriva effektiv förändringsledning. Många chefer inom offentlig sektor har inte tillräckliga resurser, verktyg eller utbildning för att hantera de ständigt skiftande kraven på förändring. Det resulterar i ineffektiva processer, motstånd mot förändringar och i värsta fall uteblivna resultat.

För att möta utmaningarna och möjliggöra en smidig övergång till en grönare och mer hållbar offentlig sektor krävs konkreta åtgärder från våra politiker. Till exempel framgår det av Upphandlingsmyndighetens rapport Nationella upphandlingsrapporten 2023 att endast 52 procent av de upphandlande organisationerna anger att de i hög utsträckning ställer klimatkrav som säkerställer att de uppnår organisationernas klimatmål. Här finns mycket kvar att göra gällande kravställning.

Ledarna har tagit framfem policyförslag som kommun- och regionpolitiker bör överväga att använda sig av, för att främja en framgångsrik grön omställning inom den offentliga sektorn:

Utbildning och kompetensutveckling. Erbjud utbildningsprogram och resurser för chefer inom offentlig sektor för att stärka deras förståelse och förmåga att driva effektiva förändringsprocesser. 80 procent av cheferna säger i Ledarnas Hållbarhetsbarometer att de behöver kompetensutveckla befintlig personal för att öka kunskapen inom miljömässig hållbarhet.

Nödvändiga resurser. Säkerställ att chefer har tillgång till rätt resurser, både mänskliga och ekonomiska, för att genomföra och stödja förändringsinitiativ.

Stödjande strukturer. Inför stödjande strukturer och ramverk som främjar en kultur av förändring och innovation inom den offentliga sektorn, så att chefer kan driva och hantera förändringsprocesser mer effektivt.

Tydliga riktlinjer och mål. Skapa tydliga och mätbara mål för grönomställning inom den offentliga sektorn och ge cheferna de verktyg de behöver för att arbeta mot dessa mål. 30 procent av cheferna anser att det är ganska eller mycket otydligt vilka resultat de förväntas nå inom miljömässigt hållbar utveckling enligt Ledarnas Hållbarhetsbarometer.

Främja samarbete och kunskapsdelning. Skapa plattformar för att främja samarbete och kunskapsutbyte mellan olika enheter inom den offentliga sektorn för att lära av varandra och driva framgångsrika förändringar gemensamt.

Att stärka förändringsledningskapaciteten inom den offentliga sektorn är avgörande för att vi ska kunna möta dagens och framtidens utmaningar. Om Ledarnas policyförslag realiseras kan vi skapa en miljö där Sveriges chefer har rätt verktyg och förutsättningar för att navigera framgångsrikt genom förändringar och driva en hållbar omställning i den offentliga sektorn. Det är bråttom, men inte kört.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Läs debattartikeln hos dagenssamhälle.se: Ge chefer rätt verktyg för att driva en hållbar omställning