Fler nyheter
Debatt 4 februari 2022

Hållbarhetsansvaret breddas – men blir mindre tydligt

Allt fler chefer får ansvar för hållbarhetsfrågor. Samtidigt blir det mindre tydligt vad som ingår i ansvaret. Dessutom efterfrågas kompetens i nya och komplexa frågor, skriver Andreas Miller och Joakim Pettersson på Ledarna.
Andreas Miller och Joakim Pettersson.

För att möta klimatkrisen behöver samhället ställa om nu. Omställningen förutsätter omfattande, mycket kostsamma investeringar och genomgripande förändringar, både i enskilda verksamheter och på samhällsnivå. Vad som ibland glöms bort i diskussionen är att det är chefer och ledare som står i frontlinjen för denna omställning. Det är de som behöver fatta besluten och leda förändringsarbetet, men också hantera de svåra målkonflikter och prioriteringar som följer i omställningens fotspår. Ofta sker det under stor osäkerhet och ovisshet.

Chefer och ledare finns inom näringslivets alla verksamheter, inom offentlig och ideell sektor och på alla olika nivåer i verksamheterna. De leder och fördelar arbetet i vardagen men tar också strategiska verksamhetsbeslut på längre sikt, de skapar förutsättningar för innovation och utveckling och mycket annat. Om inte chefer ges rätt organisatoriska förutsättningar med mandat, resurser, tydliga mål och möjlighet till kompetensutveckling, så kommer omställningen halta och snubbla fram. Det har vi som bekant inte tid med.

Ledarna har i snart tio års tid undersökt chefernas förutsättningar att arbeta med hållbar omställning. Resultaten presenteras i vår återkommande hållbarhetsbarometer. Under denna tidsperiod kan vi urskilja några tydliga trender. Andelen chefer som svarar att hållbarhetsfrågor ingår i deras uppdrag har ökat över tid. Från 41 procent år 2014 till 68 procent år 2021. En välkommen och positiv utveckling. Samtidigt kan vi se att andelen chefer som svarar att det är tydligt vilka resultat som förväntas uppnås har minskat. Från 57 procent år 2014 till 44 procent år 2021.

Diskrepansen mellan ansvar och tydlighet är större i offentlig sektor jämfört med privat, men den finns i båda sektorerna. Otydligt definierade och alltför övergripande mål som inte är möjliga att mäta eller att följa upp är vanliga synpunkter från de chefer som medverkar i våra undersökningar.

Allt fler företagsledningar inser att omställningen till en verkligt hållbar verksamhet är nödvändig för den som vill vara konkurrenskraftig på framtidens marknad. Det handlar om möjligheten att sälja varor och tjänster, men också om förutsättningarna att locka nyckelkompetenser till verksamheten. Och framtiden är redan här. Den verksamhet som inte är hållbar uppfattas inte som attraktiv att jobba för, i synnerhet inte bland yngre. Greenwashing kommer obönhörligen att avslöjas, förr eller senare, vilket får förödande konsekvenser för varumärke och förtroende. Verklig förändring är inte enkelt utan ställer ledning och chefer inför stora och svåra beslut. Då krävs en tydlig målbild och långsiktig uthållighet.

Erik Brandsma, tidigare vd på Jämtkraft, uppger för Ledarna att ansvaret för hållbarhet måste bäras av hela ledningsgruppen. I det arbetet jobbade han regelbundet med olika dilemman.

– För att konkretisera för oss själva vilken väg vi ska välja jobbar vi med olika dilemman. Hållbarhet är ett vägval, så vi övar helt enkelt på att fatta de mest hållbara besluten genom att till exempel jämföra vilken investering som är mest hållbar på såväl kort som lång sikt, eller vilken partner som är mest lämpad i ett samarbete. Har de samma värderingar som vi, är de hållbara och så vidare? Upp med allt på bordet, vrid och vänd på det", säger Erik Brandsma.

Att praktiskt öva med dilemman kan vara nyttigt i komplexa verksamheter där de olika vägvalen rymmer svåra avvägningar och målkonflikter.

Ett resultat i Ledarnas hållbarhetsbarometer är att chefer i dagsläget framför allt har hållbarhetsansvar inom områden med tydlig koppling till verksamhetens direkta miljöpåverkan, som minskat avfall, hållbara transporter samt minskade utsläpp. Men vi ser också att en allt större andel av våra chefer efterfrågar mer kunskap inom komplexa områden som fokuserar på hur organisationens miljöpåverkan passar in i ett större sammanhang. Det handlar exempelvis om livscykelanalyser, ekosystemtjänster, miljömässig samhällsplanering och hållbara investeringar och EU:s taxonomi. Även om relativt få chefer arbetar med detta i dag så tolkar vi deras kunskapstörst som att de förstår att detta är ansvarsområden som kommer bli viktiga framöver.

Återigen riktar det uppmärksamheten mot vikten av att ge chefer rätt förutsättningar, inte minst vad gäller möjligheter till kompetensutveckling. Ska cheferna kunna stå i omställningens frontlinje behöver de rustas att leda i förändring.

Andreas Miller, förbundsordförande, Ledarna
Joakim Pettersson, chef Samhälle & Utredning, Ledarna

Artikeln är publicerad av Aktuell Hållbarhet den 3 februari 2022