Fler nyheter
Debatt 8 februari 2024

Ohållbara uppdrag slår ut kvinnor som är chefer

Den senaste tidens avhopp av vd:ar som är kvinnor innebär att jämställdheten bland toppcheferna på Stockholmsbörsen backar. Det här är fullständigt oacceptabelt. Vi måste en gång för alltid ändra på bilden av ledarskap som en manlig arena. Det är tydligt att det fortfarande finns strukturella hinder för kvinnor från att avancera till ledande befattningar.
Andreas Miller.

I en ny rapport från Allbright-stiftelsen framkommer det till exempel att den svenska rekryteringsbranschen starkt påverkar tillsättningen av vd-uppdrag och andra maktposter inom näringslivet. I rapporten framkommer det att män tillsätts i 65 procent av fallen. Kvinnor är underrepresenterade i ledande positioner, trots att de är mer välutbildade än män. Det här är ett strukturellt problem som måste adresseras om vi ska nå jämställdhet inom arbetslivet.

För att fler kvinnor ska nå vd-positionerna måste vi säkerställa att karriärvägen upp till toppen är jämställd med lika villkor för kvinnor och män. Så är det inte idag. En orsak är att många chefsuppdrag inte är långsiktigt hållbara. Detta drabbar i högre utsträckning kvinnor som fortfarande tar ett större ansvar för hem och familj. Det behöver vi ändra på. Ett sätt är en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring som delas lika mellan vårdnadshavarna. Dagens skeva uttag av föräldraförsäkringen påverkar kvinnors karriärmöjligheter negativt. Det innebär att färre kvinnor blir chefer och att svensk arbetsmarknad inte får tillgång till de bästa cheferna.

Men vi behöver också se till att göra chefsuppdragen mer långsiktigt hållbara. Chefer har ofta en hög arbetsbelastning, så är det. Chefsuppdrag är ofta krävande. Men det gör det än viktigare med tid för återhämtning för att förebygga ohälsosam stress. En färsk undersökning från Ledarna visar att bara varannan chef upplever att de har tid till återhämtning och kan lägga tankar på arbetet åt sidan under ledig tid. Det finns också statistik som visar att chefers sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa har ökat sedan 2014, och då allra mest bland chefer som är kvinnor.

Ohållbara chefsuppdrag i kombination med skev ansvarsfördelning för hem och barn slår alltså ut fler kvinnor från vägen mot toppen. De senaste exemplen på kvinnor som valt att kliva av sina vd-uppdrag visar på de utmaningar och hinder som kvinnor möter i sina karriärer. För att lyckas rekrytera de bästa cheferna, och få dem att stanna i rollen som chef, behöver bilden av vem som kan vara chef breddas och utvecklas. I det avseendet är förebilder på toppositionerna helt avgörande. Vi behöver också tillämpa kompetensbaserad rekrytering och våga utmana normer och förnya synen på chefskap. Förlegad machokultur måste vädras ut.

Forskning visar att mångfald och jämställdhet i beslutsfattande leder till bättre resultat och minskad risk för grupptänkande. Jämställda organisationer har ofta en ökad kreativitet och innovation eftersom olika synsätt kan bidra till att lösa problem på nya och oväntade sätt. Även beslutsprocessen blir mer välgrundad och genomtänkt. Studier har visat att företag och organisationer med en jämn könsfördelning i ledande positioner har högre lönsamhet och bättre produktivitet. Allt detta vet vi. Trots det fortsätter män att dominera på de ledande positionerna, vilket på sikt kan urholka Sveriges konkurrenskraft.

Ledarnas medlemmar vittnar om att det är meningsfullt och stimulerande att arbeta som chef. Det är viktigt att förmedla denna positiva bild av chefsuppdraget för att fler ska vilja och våga ta det ansvaret. Men det stämmer också till eftertanke hur vi tar hand om och stöttar både befintliga och blivande chefer i sina uppdrag. Vi behöver lyfta fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare, helt enkelt – som också är kvinnor, och vända vi upp och ner på förlegade föreställningar om vem som får vara chef.

Det är hög tid att vi erkänner och adresserar de specifika utmaningar som kvinnor står inför på arbetsmarknaden och tar konkreta åtgärder för att skapa en mer jämställd och rättvis arbetsmarknad för alla.

Kritik mot dold makthavare på börsen: ”Duger inte att sitta i knäet”

Den svenska rekryteringsbranschen har stort inflytande på tillsättningen av vd-uppdrag och andra maktposter. Men sektorn granskas inte och den tillsätter män i 65 procent av fallen. Det skriver stiftelsen Allbright i en färsk rapport.

”Med den siffran kommer svenskt näringsliv sannolikt inte att bli jämställt”, noterar vd Amanda Lundeteg.

Di har i dagarna berättat om en allt tunnare skara kvinnliga toppchefer på Stockholmsbörsen, och tidigare om möjliga förklaringar till den ojämna balansen på chefsposter inom näringslivet. En komponent som sällan uppmärksammas är rekrytering, noterar Allbright-stiftelsen som arbetar med att belysa jämställdhetsfrågor.

”Finns du inte på rekryterarnas listor är möjligheten till avancemang låg”, skriver stiftelsens vd Amanda Lundeteg i rapporten.

”Rekryteringsfirmorna har därmed en nyckelfunktion i att öka eller minska mångfalden på vd-positioner, i ledningar och styrelser.”

Allbrights kartläggning visar att Executive Search-firmor, alltså rekryterare av toppchefer, tillsätter män i 65 procent av fallen.

”Med den siffran kommer svenskt näringsliv sannolikt inte att bli jämställt. Detta samtidigt som resten av Europas storbolag håller jämställdhetsfrågorna högt på agendan.”

Amanda Lundeteg noterar att Frankrike gått om Sverige när det gäller andel kvinnor i ledningsgrupper. Även Tyskland närmar sig snabbt.

Frågan aktualiseras av den senaste tidens kvinnliga vd-avhopp, som Di rapporterat om:

”De senaste fem åren har bara 13 procent av de externa vd-rekryteringarna gått till kvinnor. Om rekryteringen sker internt i bolaget går istället 25 procent av vd-rollerna till kvinnor. Det är större chans att bli vd genom intern rekrytering än med en rekryteringsfirma”, säger Amanda Lundeteg till Di.

Albright har i en färsk rapport skickat enkäter till tio stora chefsrekryterare. Bland dessa märks svenska bolag som Michaël Berglund, Navigio och Novare, såväl som amerikanska jättar med svensk närvaro.

Heidrick & Struggles och Korn Ferry är ett par sådana exempel. En spelare, Egon Zehnder som flitigt används när storbolag ska leta vd-material, valde att inte svara på enkäten. Det ligger i linje med en kultur av låg transparens som Di tidigare skrivit om.

En slutsats i rapporten är att firmorna har ekonomiska incitament att plocka lågt hängande frukter.

”Kunderna kräver resultat vilket gör det enklast att hålla sig innanför ramarna, som en före detta anställd inom chefsrekrytering förklarar”, står det att läsa i analysen.

Amanda Lundeteg drar i rapporten slutsatsen att rekryterarna inte är omedvetna om de utmaningar och brister som finns.

”Å ena sidan finns sjukdomsinsikt och en vilja att faktiskt förändra. Å andra sidan återvinns trötta ursäkter om att det inte finns kompetens, eller att rekryterarna bara levererar det kunden efterfrågar och därför står utan skuld”, skriver hon och uppmanar den underbevakade lilla branschen att göra mer.

”Chefsrekryterarna måste bli modigare. Det duger inte att sitta i knäet på kunden och leverera den kandidat som genererar framtida uppdrag.”

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Läs debattartikeln på DI.se: Ohållbara uppdrag slår ut kvinnor som är chefer