Fler nyheter
Debatt 7 september 2022

Rätt förutsättningar för chefer avgörande för välfärden

Välfärden i Gävleborg står inför stora utmaningar. För att möta dem måste politiker i kommuner och i regioner uppvärdera ledarskapet och ge det rätt förutsättningar och inte skylla bristerna på cheferna.

Ledarna menar att chefernas förutsättningar för att bedriva ett gott och effektivt ledarskap måste prioriteras högre än i dag. Om politiska ledare vågar lyfta ledarskapets värde är mycket vunnet. Vi ser allt för lite av detta, oberoende av politiskt parti, i valdebatten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterar att vården på särskilda boenden för äldre (Säbo) har stora brister. Nivån av vården är oacceptabelt låg och ingen av de granskade kommunerna når de krav som gäller. Många av de frågor och problem som IVO lyfter fram är ofta ytterst ett chefsansvar.

I utredningen om kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre konstaterades att chefer i äldreomsorgen har fått högre krav, ambitiösare mål, mer omfattande ansvar men samtidigt fått begränsade resurser. Cheferna har för stora medarbetargrupper, de saknar ofta socialt stöd och handledning i sin yrkesroll och det administrativa stödet brister. Första linjens chefer får allt svårare att utöva ett närvarande ledarskap vilket försämrar arbetsmiljön och ökar risken för osäkerhet i yrkesutövningen.

Trots att systemfelen är kända ser vi en ökande tendens att det politiska ledarskapet pekar ut enskilda chefer som ensamt ansvariga för sådant som inte fungerar. Det är inte att ta ett politiskt ansvar! Coronakommissionen konstaterade att chefer som vågat fatta egna beslut och ta egna initiativ var en särskild framgångsfaktor för att hantera pandemin inom vården och omsorgen. De avdelningar som hade ett bra ledarskap innan pandemin klarade sig bäst under pandemin. De som inte hade det havererade. Utan fungerande chefer, ingen fungerande vård. Ledarna har över 95 000 medlemmar, många verksamma inom demokratiskt styrda offentliga verksamheter. De vittnar om meningsfulla uppdrag, men också om nyckfull och kortsiktig politisk styrning, bristande organisatoriska förutsättningar och svåra målkonflikter när den politiska logiken krockar med den professionella.

Ska man locka och behålla de bästa cheferna måste uppdragen vara hanterbara och attraktiva. Om huvudmännen inte tar sitt ansvar för att skapa organisatoriska förutsättningar för chefer att vara just chefer kommer bristerna inom omsorgen och utmaningarna med kompetensförsörjning kvarstå.

Ledarna har några rekommendationer till politiker som önskar sig en bättre offentlig verksamhet:

  • Granska organisationen och de förutsättningar som cheferna har. Det måste vara möjligt att vara en bra chef som håller över tid.
  • Synliggör chefers arbetsmiljö. Arbetsgivare har skyldighet att förebygga ohälsosam arbetsbelastning också för chefer.
  • Se över chefsuppdragens innehåll och avlasta chefer de uppgifter som inte hör till uppdraget.
  • Ge chefer tillgång till stödfunktioner. I slimmade organisationer har många chefer fått ett för tungt administrativt ansvar.
  • Minska antalet medarbetare i stora medarbetargrupper och anpassa antalet till vad verksamheten kräver och är lämpad för.
  • Se över processer och struktur så att chefsuppdragen upplevs möjliga att hantera.
    Se till att chefer, oavsett nivå, har tillgång till beslutsfattare på nästa nivå för dialog och informationsutbyte.

Vår uppmaning till alla aktiva politiker – gör det möjligt att utöva ett gott ledarskap genom rätt förutsättningar. Det lönar sig för både, chefer, medarbetare och medborgare.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna